دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تیر 1392 
چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین

اصغر کیوان حسینی؛ محمدرضا چیت‌سازیان؛ محمدرضا شیخی مفرد


قدرت‌های بزرگ و وحدت کره

رضا سیمبر؛ عیسی مرادی افراپلی؛ وحید قربانی