بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه

نویسنده

چکیده

در سده بیستم و به‌ویژه با ورود به عصر جهانی‌شدن، دغدغه رشد و توسعه اقتصادی در جهت‌دهی به سیاست خارجی کشورها نقش مهمی داشته است، به‌نحوی‌که سیاست خارجی را به عرصه‌ای کلیدی برای پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون و توسعه تبدیل کرده است. در میان کشورهای کمترتوسعه‌یافته، دو استراتژی مهم برای رسیدن به توسعه اقتصادی تجربه شده است: جانشینی واردات و توسعه صادرات. هریک از این استراتژی‌ها به اقتضای مبانی و اهدافی که دارند، بر سیاست خارجی تأثیر می‌گذارند. مطالعه در مورد نحوه ارتباط ملاحظات توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به‌روشنی نشان می‌دهد. این کشور در هر دوره که به توسعه صادرات روی آورده ـ به‌ویژه در دهه 1980 و دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ـ گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به‌ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم‌سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت‌جو را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها