دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، دی 1392