تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 2021 اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر روابط تجاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان «سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی‌های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین‌المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می‌کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی‌اش از سیاست‌های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی‌هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می‌گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به‌سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می‌تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه‌های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته‌ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه‌های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction between Power and Trade in EU Trade Policy 2021 and its Implications for Iran

نویسنده [English]

  • Heidarali Masoudi
Assistant Professor of International Relations, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

European Commission published EU trade policy titled an open, sustainable and assertive trade policy in Feb 2021. The main concern underlying this new policy is EU preparation for confronting new geopolitical developments derived from increasing role of Asia in the global economy, great power competition and new advancements in digital trade and global communication. Due to Iran’s economic interactions with EU countries and also the sensibility of Iran’s economic ties with Asian partners to EU policy, EU trade policy would have significant impacts on Iranian economy. The article investigate the elements of EU trade policy 2021 and how it influences Iran. Applying Barnett and Duvall conceptualization of power, the article argues that EU approach to global trade has evolved from power to trade to power through trade and this approach has paradoxical impacts on Iranian economy; negative impact in regard to EU compulsory and discursive power and positive impact in regard to EU structural and institutional power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EU
  • trade policy
  • Iran
  • institutional power
  • structural power
بیات، جلیل (1397). تأثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا. فصلنامه روابط خارجی 10 (1)، 79-105.
رئیسی، ابراهیم (1400 الف). رئیسی در تماس تلفنی با مکرون؛ تحریم‌های علیه ایران باید لغو شود. خبرگزاری تسنیم، قابل دسترس در https://tn.ai/2566573،
رئیسی، ابراهیم (1400 ب) ایران تمایل دارد مناسبات با کشورهای اروپایی در عرصه‌های مورد علاقه طرفین گسترش یابد/ تقویت روابط ایران و اروپا نیازمند وابسته نکردن آن به اراده قدرت‌های یک‌جانبه‌گرا است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترسی درhttps://www.president.ir/fa/131057
صادقی زیاری، حاتم. سیه‌جانی، نازیلا (1394)، بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر. فصلنامه روابط خارجی، 7 (3).
Barnett, Michael; Duvall, Raymond (2005): Power in International Politics. In Int. Org. 59 (01). DOI: 10.1017/S0020818305050010.
Batmanghelidj, Esfandyar (2021): High stakes: How sanctions relief could impact EU-Iran trade -. European Council on Foreign Relations. Available online at https://ecfr.eu/article/the-politics-of-sanctions-relief-why-an-economic-rebound-matters-for-iran/, updated on 9/30/2021, checked on 9/30/2021.
Brugier, Camille M. (2017): The EU’s trade strategy towards China. Lessons for an effective turn. In Asia Europe Journal 15 (2), pp. 199–212. DOI: 10.1007/s10308-017-0475-4.
Bruyninckx, Hans (2013): The increasingly complex nature of EU–China climate relations. In Hans Bruyninckx, Qi Ye, Nguyen Thuan, David Belis (Eds.): THE GOVERNANCE OF CLIMATE RELATIONS BETWEEN EUROPE AND ASIA: Edward Elgar Publishing, pp. 25–50.
Chaban, Natalia; Masselot, Annick; Vadura, Katharine (2015): Introduction. Asia-Europe dialogue on norms. Revisiting the role of norm-receivers in the conceptualisation of the ‘normative power Europe’. In Asia Europe Journal 13 (3), pp. 233–239. DOI: 10.1007/s10308-015-0425-y.
COTULA, Lorenzo (2021): EU–China Comprehensive Agreement on Investment. An Appraisal of its Sustainable Development Section. In Bus. and hum. rights j. 6 (2), pp. 360–367. DOI: 10.1017/bhj.2021.16.
European Commission (2020a): EU-China Comprehensive Agreement on Investment. European Commission. Available online at https://trade.ec. europa. eu/ doclib/ docs/ 2020/december/tradoc_159242.pdf, updated on 10/23/2021, checked on 10/23/2021.
European Commission (2020b): Transport emissions - Climate Action - European Commission. European Commission. Available online at https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en, updated on 2/16/2017 +01:00, checked on 10/1/2021.
European Commission (2021a): An open, sustainable and assertive trade policy: factsheet on WTO reform. Available online at https://trade.ec. europa.eu/doclib/html/159430.htm.
European Commission (2021b): European Union, Trade in goods with Iran. Available online at https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/ factsheets/ country/details_iran_en.pdf.
European Commission (2021c): JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on strengthening the EU’s contribution to rules-based multilateralism. European Commission. Brussels. Available online at https://eur-lex.europa.eu/ legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021JC0003&rid=2, updated on 10/1/2021, checked on 10/1/2021.
European Commission (2021d): The european union’s trade policy and the 2021 review,. What does it mean to me? Available online at https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159428.htm.
European Commission (2021e): Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. COM(2021) 66 final. Brussels.
European Union (2021): EU – Iran Trade Development. Available online at https://www.intracen.org/EU-Iran/, updated on 9/29/2021, checked on 9/29/2021.
FALKNER, ROBERT (2007): The political economy of ‘normative power’ Europe. EU environmental leadership in international biotechnology regulation. In Journal of European Public Policy 14 (4), pp. 507–526. DOI: 10.1080/13501760701314326.
Fu, Xiaolan; Soete, Luc (Eds.) (2010): The Rise of Technological Power in the South. New York: Palgrave Macmillan.
García-Herrero, Alicia; Turégano, David Martínez (2020): Europe is losing competitiveness in global value chains while China surges | Bruegel. Available online at https://www.bruegel.org/2020/11/europe-is-losing-competitiveness-in-global-value-chains-while-china-surges/, updated on 9/21/2021, checked on 9/21/2021.
Gasparini, Amedeo (2021): Challenges under the Biden administration in the US-EU transatlantic relations. In Global Affairs, pp. 1–7. DOI: 10.1080/23340460.2021.1956991.
IMF (2021): IMF DataMapper: European Union Datasets. Available online at https://www.imf.org/external/datamapper/profile/EU, updated on 10/1/ 2021, checked on 10/1/2021.
Janes, Jackson (2021): Transatlantic Relations Under US President Joe Biden. In Z Außen Sicherheitspolit 14 (1), pp. 57–73. DOI: 10.1007/s12399-021-00841-0.
Leal-Arcas, Rafael; Alvarez Armas, Eduardo (2018): The climate-energy-trade nexus in EU external relations. In Minas, S. and Ntousas, V. (Ed.): EU Climate Diplomacy: Politics, Law and Negotiations: Routledge.
Malorie Schaus (2021): EU Trade Policy in Light of the New Industrial Strategy for Europe. In Intereconomics 2021 (3), pp. 144–149. Available online at https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/ number/ 3/article/ eu-trade-policy- in-light -of- the- new- industrial-strategy-for-europe. html.
Mearsheimer, John J. (2019): Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order. In international security 43 (4), pp. 7–50. DOI: 10.1162/ISEC_a_00342.
Meunier, Sophie; Nicolaïdis, Kalypso (2006): The European Union as a conflicted trade power. In Journal of European Public Policy 13 (6), pp. 906–925. DOI: 10.1080/13501760600838623.
Petroleum Economist (2019) China and Iran flesh out strategic partnership, available at https://pemedianetwork.com/petroleum-economist/articles/ geopolitics/ 2019/ china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
Rueters (2016) Iran's leader says never trusted the West, seeks closer ties with China, available at https://www.reuters.com/article/us-iran-china/irans-leader-says-never-trusted-the-west-seeks-closer-ties-with-china-id US K C N 0V109V
Piros, Silviu; Koops, Joachim (2020): Towards a Sustainable Approach to EU Education Diplomacy? The Case of Capacity-Building in the Eastern Neighbourhood. In Caterina Carta, Richard A. Higgott (Eds.): Cultural diplomacy in Europe. Between the domestic and the international. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan (The European Union in international affairs), pp. 113–140.
Rózsa, Erzsébet N. (2020): Deciphering China in the Middle East |. European Union Institute for Security Studies. Available online at https://www.iss .europa.eu/ content/ deciphering- china- middle- east, updated on 10/27/ 2021, checked on 10/27/2021.
Shaohua, Yan (2015): Europe as a Normative Power on Climate Change? The EU’s Engagement with China. In E-International Relations, 5/27/2015. Available online at https://www.e-ir.info/2015/05/27/europe-as-a-normative-power-on-climate-change-the-eus-engagement-with-china/, checked on 10/1/2021.
Statista (2021): Iran Oil exports by region 2019. Statista. Available online at https://www.statista.com/statistics/264170/oil-exports-of-iran-by-region-2008/, updated on 10/2/2021, checked on 10/2/2021.
The American Enterprise Institute (2021) China Global Investment Tracker, https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
The White House (2021a): Statement by President Joseph R. Biden, Jr. on Agreement with the European Union on Boeing-Airbus. In The White House, 6/15/2021. Available online at https://www.whitehouse.gov/ briefing- room/ statements-releases/2021/06/15/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-agreement-with-the-european-union-on-boeing-airbus/, checked on 10/2/2021.
The White House (2021b): U.S.-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement. In The White House, 9/29/2021. Available online at https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/ 2021/ 09/ 29/ u-s-eu-trade-and-technology-council-inaugural-joint-statement/, checked on 10/2/2021.
Young, Alasdair R.; Peterson, John (2006): The EU and the new trade politics. In Journal of European Public Policy 13 (6), pp. 795–814. DOI: 10.1080/13501760600837104.
Zissimos, Ben (2017): A theory of trade policy under dictatorship and democratization. In Journal of International Economics 109 (5), pp. 85–101. DOI: 10.1016/j.jinteco.2017.08.007.
Zito, Anthony R. (2005): The European Union as an environmental leader in a global environment. In Globalizations 2 (3), pp. 363–375. DOI: 10.1080/14747730500377156.