دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آذر 1400، صفحه 435-658 
پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری


سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 659-692

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا