سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار علوم سیاسی مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار علوم سیاسی مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار علوم سیاسی مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران .

چکیده

سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین پشتوانه هایی است که هر نظام سیاسی و نهادی برای بهره گیری از فرصت ها و همچنین مواجهه با تهدیدات فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی می تواند از آن استفاده کند. از طرفی دیگر، در حال حاضر، تهدید و تهاجم فرهنگی به یکی از ابزارها و راهبردهای مهم قدرت های بزرگ نظام بین الملل در مواجهه با قدرت های چالشگر و در حال ظهور تبدیل شده است. پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی پاسخ به آن است، تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین هدف مقاله حاضر تبیین تأثیرگذاری این دو متغیر بر یکدیگر می باشد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که تهدیدات فرهنگی متغیری است که از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد بدین معنی که هراندازه سرمایه اجتماعی در جامعه ای افزایش پیدا کند بصورت عکس تهدیدات فرهنگی کاهش می یابد و در مقابل ، هراندازه سرمایه اجتماعی تضعیف شود ، بالعکس تهدیدات فرهنگی افزایش یافته و فرهنگ ملی در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and soft threats against the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Zarinfam 1
  • Iraj Ranjbar 2
  • Hassan Golpayegani 3
  • Edris Beheshitia 4
1 PhD Student in Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Social capital is one of the most important supports that any political and institutional system can use to take advantage of opportunities as well as to face cultural threats in the national and international arena. On the other hand, at present, cultural threats and aggression have become one of the important tools and strategies of the great powers of the international system in the face of challenging and emerging powers. The main question that this article seeks to answer is the impact of social capital on soft threats against the Islamic Republic of Iran. Therefore, the purpose of this article is to explain the effect of these two variables on each other. In this regard, using a descriptive-analytical method, it is hypothesized that cultural threats are a variable that is affected by social capital, which means that as social capital increases in a society, cultural threats decrease inversely, and vice versa, To the extent that social capital is weakened, on the contrary, cultural threats increase and national culture is endangered and threatened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Soft Threat
  • Islamic Republic of Iran
  • Cultural Threat
  • Political System
احمدی، حمید، (1378)، قومیت قوم‌گرایی در ایران: افسانه و واقعیت، چاپ اول (1378)، تهران، نشر نی.
احمدی، حمید، (1388)، بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، چاپ اول (1388)، تهران، پژوهشکده مطالعه‌های فرهنگی و اجتماعی.
افتخاری، اصغر، (1385)، کالبدشکافی تهدید، چاپ اول (1385)، تهران، دانشگاه امام حسین.
افتخاری، اصغر، (1391)، تهدید نرم، رویکردی اسلامی، چاپ اول (1391)، تهران، پژوهشکده مطالعه‌های فرهنگی و اجتماعی.
شیرخانی، محمدعلی و بایزیدی، رحیم (1398). جریان بین المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه. پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 1 (پیاپی 15).
پاتنام، رابرت و دیگران (1389) سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه حسن پویان و افشین خاکباز، شیرازه.
پاک‌سرشت، سلیمان، (1394)، سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت، چالش‌ها و راهبردها، چاپ اول ()، تهران، نور علم.
پیشگاهی فرد، زهرا و فریبرز احمدی دهکاء، (1391)، مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت تهدیدهای امنیت ملی در ایران، چاپ اول (1391)، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
تاج‌بخش، کیان، (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، چاپ اول (1384)، تهران، شیرازه.
حاجیانی، ابراهیم، (پاییز 1379)، تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران، مطالعه‌های ملی، سال دوم، شماره 15.
شجاعی باغینی، مهدی و همکاران، (1387)، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، چاپ اول (1387)، تهران، پژوهشکده مطالعه‌های فرهنگی و اجتماعی.
شفیعی‌فر، محمد، (1387)، بحران‌ها و بی‌ثباتی‌ها در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
صالحی امیری، رضا و اسماعیل کاوسی، (1387)، سرمایه اجتماعی، چاپ اول (1387)، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
عباسی قادی، مرتضی و مرتضی خلیلی کاشانی، (1390)، تاثیر اینترنت بر هویت ملی، چاپ اول (1390)، تهران، پژوهشکده مطالعه‌های راهبردی.
عبدالله خانی، علی، (1386)، تهدیدهای امنیت ملی، شناخت و روش، چاپ اول (1386)، تهران، ابرار معاصر.
علینی، محمد و همکاران، (پاییز 1393)، مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفدهم، شماره 67.
فوکویاما، فرانسیس (1379) پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: جامعه ایرانیان.
فوکویاما، فرانسیس، (1379)، پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه: غلام عباس توسلی، چاپ اول (1379)، تهران، جامعه ایرانیان.
فیلد، جان، (1385)، سرمایه اجتماعی، ترجمه: جلال متقی، چاپ اول (1385)، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
کاوسی، اسماعیل و عباس طلوعی، (1386)، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی، پژوهش‌نامه شماره 5، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
کلمن، جیمز (1377) بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
گروه مطالعه‌هایی امنیت (1387)، تهدیدهای قدرت ملی، شاخص‌ها و ابعاد، چاپ اول (1387)، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
گروه مطالعه‌هایی امنیت ملی، (1388)، تهدید نرم و راهبردهای مقابله، چاپ اول (1388)، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
گل محمدی، احمد، (1384)، گفتمان‌های هویت‌ساز در عصر جهانی‌شدن، مندرج در: مجموعه مقالات هویت ملی و جهانی شدن، به کوشش اکبر عباس زاده، مهدی عباسی، چاپ اول، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
نای، جوزف، (1392)، آینده قدرت، ترجمه: رضا قربانی، جواد شیرمحمدی، چاپ اول (1392)، تهران، دافوس.
نصراللهی، زهرا و همکاران، (پاییز 1394)، سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن در اسلام، اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 13.
الوانی، مهدی و همکاران، (بهار 1391)، طراحی الگوی بهبود سطح سرمایه اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن، مطالعه‌های راهبردی سیاست‌گذاری، دوره 3، شماره 6.
الیاسی، محمدحسین و علی محمد نایینی، (زمستان 1388)، مقدمه‌ای بر ابعاد و ماهیت روحیه حماسی، راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره 27.
Bourdieu, Pierre (1986), “The Forms of Capital”, Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, J.G. Richardson.
Clark, Wesley K. Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism, and the American Empire. (New York: Public Affairs, 2003), p 182.
Nye, Joseph S. (2005). Soft Power: The Means To Success In World Politics. PublicAffairs. P 17.