تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

اقلیم کردستان عراق به دلیل اهمیت منابع نفتی و قرار گرفتن در همسایگی چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه، مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است. این منطقه پس از سقوط صدام و به ویژه با شروع بحران سوریه، در محاسبات منطقه ای قدرتهای فرامنطقه ای از قبیل ایالات متحده و روسیه جایگاه خاصی یافته است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که سیاست خارجی آمریکا و روسیه به عنوان قدرت های فرامنطقه ای به عنوان یک کشور همسایه در قبال اقلیم کردستان عراق چه بوده است و این سیاست چه تاثیری بر ایران داشته است؟ فرضیه مقاله این است: در حالی که عامل ژئوبلیتیک انرژی وجه مشترک سیاست خارجی دو قدرت فرامنطقه ای آمریکا و روسیه در قبال کردستان عراق بوده،‌ با این حال رویکرد دو کشور نسبت به اقلیم کردستان در بعد ژئواستراتژیک متفاوت بوده است. در حالیکه مناسبات قدرت منطقه ای و پویش های درونی آن شکل دهنده به سیاست خارجی ایالات متحده در قبال اقلیم کردستان بوده است،‌ مناسبات ساختاری قدرت در نظام بین الملل و به ویژه رقابت با ایالات متحده تعیین کننده روابط روسیه با اقلیم کردستان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of US and Russia’s foreign policy towards the Iraqi Kurdistan region and its impact on Iran

نویسندگان [English]

  • Rahim Bodaghi 1
  • hamed mohagheghnia 2
  • Roohollah Shahabi 2
  • Shiva Jalalpoor 2
1 PhD student political sciences, Department of Political Sciences, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The Iraqi Kurdistan region has been considered by the great powers due to the importance of oil resources and its proximity to the four countries of Iran, Iraq, Turkey and Syria. This region has a special place in the strategic estimates of the US and Russian powers after the fall of Saddam and especially with the beginning of the Syrian crisis. The purpose of this article is to answer the question: What has been the foreign policy of the United States and Russia towards the Iraqi Kurdistan region? Hypothesis: While the geopolitical factor of energy has been a common feature of the two countries' foreign policy towards Iraqi Kurdistan, but the approach of the two powers to the Kurdistan region is different in geostrategic terms. While regional power relations and internal dynamics have shaped US foreign policy toward the Kurdish region, structural power relations in the international system, and in particular rivalry with the United States, have shaped Russia's relations with the Kurdish region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraqi Kurdistan Region
  • United States
  • Foreign Policy
  • Iran
  • National Security
  • Russia
اکبری، حسین (1388). بحران حاکمیت در عراق. چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
باقری، حسین (۱۳۹۲). بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه آفاق امنیت، ۵ (۱۹).
چگنی‌زاده، غلامعلی. آثارتمر، محمد (1388). تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه. فصلنامه بینالمللی روابط خارجی، ۱ (۲).
حق پناه، جعفر (1387). کردها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
سردارنیا، خلیل‌الله (1391). عراق، استمرار خشونت و رؤیای دموکراسی: یک تحلیل چند سطحی. فصلنامه راهبرد، (63)، 36-7.
کریمی، پریسا و غلامی، طهمورث (1395). سیاست کردی آمریکا و روسیه، منافع و امنیت ملی ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک، ۱۳ (2).
محمدی، حمیدرضا. خالدی، حسین. سلیم‌زاده، ندیمه (1389). خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکت‌های قوم‌گرایانه پیرامونی. فصلنامه ژئوپلیتیک، ۶ (۱).
 
Andreas, Jan-Justus (2014), "Iraqi - Kurdistan: Capital of Oil and Gas Exploration – What Does it Mean for Europe?" Institute for Strategic Dialogue
Charountaki.M (2020). “The US-Kurdish Problematique”. Retrieved from: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/middle-east-policy/the-us-kurdish-problematique/
Entessar, N. (2018). Uneasy Neighbors: Iran and the Kurdish Regional Government. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies41(2), 73-84.
Gordon, Remorks Philips (2012), “ Bureauof European and Eurasian Affairs” U.S. Department of state, Istanbul Press Roundtable, Assistant Secretary
Hetuti (2003), Duzi Kurd La lraq Wa Mechenizmakani Charasarkerdni.
Hevian, R. (2013). THE MAIN KURDISH POLITICAL PARTIES IN IRAN, IRAQ, SYRIA, AND TURKEY: A RESEARCH GUIDE. MERIA Journal17(2).
Mullah Darwish.S(2016). “Why Syria's Kurds are cooperating with Russia”. Retrieved from: https://www.al-monitor.com/originals/2016/06/syria-kurds-accusation-cooperation-regime-russia.html
Smith, B. (2013). The Kurds: new perspectives?. House of Commons Library, SNIA/670814.
Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. American political science review87(3), 567-576.
Potter, D. W. (2004). State responsibility, sovereignty, and failed states. In Australasian Political Studies Association (p. EJ).
Rotberg, R. I. (Ed.). (2010). When states fail: Causes and consequences. Princeton University Press.