دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، اسفند 1400، صفحه 693-934 
موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن

صفحه 715-753

غلامرضا کریمی؛ محمد نصیرزاده؛ سید سعید میرترابی