هزینه انتشار مقالات در فصلنامه روابط خارجی

قابل توجه نویسندگان محترم فصلنامه روابط خارجی، به اطلاع می رساند که تمامی نویسندگان مسئولی (صرفا نویسنده مسئول، واریزی سایر نویسندگان مورد پذیرش نیست) که مقاله آنها برای انتشار در فصلنامه روابط خارجی پذیرفته شده است، می بایست مبلغ 6 میلیون ریال (معادل ششصد هزار تومان) به شماره حساب 2170348001006، بانک ملی، شعبه پاستور، در وجه امور مالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واریز نموده و در زمان ارسال فایل های نهایی اصلاح شده قبل از انتشار، فیش مربوطه را نیز در قالب فایل های اضافی ارسال نماید.