پذیرش انواع استانداردهای ارجاع دهی در مرحله ثبت مقالات در فصلنامه روابط خارجی

فصلنامه روابط خارجی جهت احترام و تسهیل ارسال مقالات توسط نویسندگان، در مراحل اولیه ارزیابی مقالات، تمامی استانداردهای رایج ارجاع دهی از قبیل هاروارد، شیکاگو، ای. پی. ای و ... را مورد پذیرش قرار می دهد. بر این اساس مقاله هیچ نویسنده ای صرفا جهت عدم رعایت استاندارد ارجاع دهی از فرایند ارزیابی علمی خارج نخواهد شد. بنابراین اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و نویسندگان برای ورود به فرایند ارزیابی اولیه مقالات، مختارند که از یکی از استانداردهای رایج ارجاع دهی استفاده نمایند، اما پس از تکمیل فرایند ارزیابی مقاله و در صورت پذیرش مقاله آنها برای انتشار در فصلنامه، موظفند تا در مرحله اصلاح و یا تایید نهایی فایل ها قبل از انتشار، استاندارد ارجاع دهی فصلنامه را به شکل کامل رعایت نمایند.