شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی

نویسنده

چکیده

سیر تکامل جوامع بشری با شکل‌گیری شکاف‌های سیاسی همراه بوده‌است. پیدایش نظام دولت - ملت و پیشرفت آن، عامل گسترش و نهادینه شدن شکاف‌های سیاسی به اشکال مختلف و ابعاد گوناگون آن بوده‌است. شکاف‌هایی که در صورت دوام و پایداری، باعث ایجاد رقابت‌ها و تقسیمات سیاسی در جوامع مختلف شده و از نقش تاثیرگذار در سرنوشت سیاسی دولت‌ها برخوردار هستند. در واقع رفتارهای سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی برگرفته از انواع شکاف‌های فعال، در ظرف زمان‌های مختلف در نظام‌های سیاسی گوناگون، متنوع و متفاوت است. بنابراین، شکاف‌های سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولت‌ها است. روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون با ظهور شکاف‌های نوینی همراه است که شناسایی و مطالعه آنها برای حفظ ثبات و تعادل سیاسی و گسترش جامعه مدنی ضروری می‌باشد. پرسش اصلی این مقاله این است که شکاف‌های سنتی اروپایی کماکان از قابلیت تاثیرگذاری بر روی رفتارها و کنش‌های سیاسی برخوردار است؟ با توجه به پویایی جوامع بشری و حاکمیت الگوهای پلورالیستی در رژیم‌های مردم‌سالار اروپایی، همواره شاهد پیدایش و رشد تعارضات و شکاف‌های جدیدی می‌باشیم که از قابلیت سیاسی شدن و تاثیرگذاری بر ساختارهای سیاسی برخوردار هستند. بنابراین، در این مقاله هدف بررسی شکاف‌های جدیدی است که در دوره پساجنگ سرد، با قابلیت بالای تاثیرگذاری به‌عنوان شکاف‌های فعال سیاسی در جوامع اروپایی آشکار شدند.

کلیدواژه‌ها