دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر کنکاشی دربارة تحولات دپیلماسی نوین است. هرگاه که ساختارهای جهانی دستخوش تغییروتحول شوند، دیپلماسی نیز متحول می‌شود. کم‌رنگ شدن حاکمیت دولت‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد بازیگران غیردولتی و آگاهی فزایندة مردم در سطح جهانی از اصلی‌ترین عواملی هستند که در تحول دیپلماسی نقش‌آفرینی می‌کند. در اینجا تأکید می‌شود که دیپلماسی نوین، پدیده‌ای در بستر جامعة مدنی جهانی است که در آن فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، سازمان‌های جدید دولتی و غیردولتی، مردم، گرو‌های فشار، انجمن‌های تخصصی و نظایر آن، خواستار نقش‌آفرینی بیشتر در مسایل جهانی هستند. به نظر اینان مسایل زیست‌محیطی، بحران دیون نابرابری‌های اقتصادی بین‌الملل، جلوگیری از تنازعات، موضوعات مربوط به حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه، ایدز، فشار جمعیت، جلوگیری از تنازعات بومی و قومی، پدیده مهاجرت، پارادوکس‌های جهانی‌شدن و سایر بحران‌ها و چالش‌های فراسوی جامعة بین‌المللی آن‌قدر پیچیده‌اند که ملت ـ کشورها و دیپلماسی سنتی به تنهایی نمی‌توانند با آنها مقابله کنند. در دیپلماسی نوین حرکت جدیدی درحال شکل‌گیری است که در آن سعی می‌شود با حرکت جدیدی برای حل مسایل و بحرانهای جهانی حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها