ایران هراسی: دلایل و پیامدها

نویسنده

چکیده

هراس از ایران و تهدید پنداشتن آن به طور وسیعی در میان دولت های منطقه خاورمیانه ونیز در پهنه جهانی وجود دارد. در این مقاله نویسنده دلایل این پدیده و نیز پیامدهای آن بر موقعیت بین المللی ایران را مورد بررسی قرار داده است. از منظر نویسنده ایران هراسی معلول دو دسته عوامل ساختاری و غیر ساختاری است. قدرت ، مجاورت جغرافیایی و قدرت تهاجمی از علل ساختاری ایران هراسی اند و نیات تهاجمی و ترویج ایران هراسی و از علل غیر ساختاری آن محسوب شده اند. پیامد ایران هراسی از منظر نویسنده شکل گیری ائتلافی چرخ-پره ای با محوریت آمریکا و با اتخاذ استراتژی های موازنه گری سخت و نرم برای محدود کردن ایران است.

کلیدواژه‌ها