ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت

نویسنده

چکیده

اکثر استراتژیستها بر این باورند که احتمال بروز یک جنگ عمده میان قدرتهای بزرگ در نظام بین الملل کنونی ناچیز است، ولی در عین حال انرژی و تامین امنیت آن هنوز از معدود حوزه هایی است که ظرفیت آن را دارد که جنگی عمده بر سر آن روی دهد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که هشدار نزدیک شدن به قلۀ نفت هر روز جدی تر می شود. این هشدار خبر از آن می دهد که چیزی به پایان عصر نفت نمانده است. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قلۀ نفت و بررسی میزان جدی بودن آن، ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها