ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟

نویسنده

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر تیرگی روابط ایران و روسیه در یک سال اخیر موضوع اصلی این مقاله است. در تحلیل این مسئله، از متغیرهایی چون «یک معامله بزرگ» میان روسیه و امریکا و استفاده از رابطه با ایران به‌عنوان یک «کارت برای بازی»، «پایان یافتن نقش و کارکرد ایران برای روسیه»، «احساس تهدید از جانب ایران» و سرانجام، «وجود مشکلات اساسی در نوع روابط و انتظارات از یکدیگر» استفاده خواهد شد. نگارنده خواهد کوشید تا با مروری بر روابط ایران و روسیه در بیست سال گذشته و ترسیم وضعیت پیش‌آمده در یک سال گذشته، به بررسی متغیرهای بالا پرداخته و متغیر آخر را به‌عنوان یکی از موضوع‌های مهم در این پژوهش مورد تحلیل و کندوکاو قرار دهد. از این نگاه، روابط ایران و روسیه که در بیست سال گذشته در سایة یک سوء‌تفاهم متقابل (ادراک ایران از امکان موازنه‌سازی و پندار روسیه در مورد سیاست خارجی ایران)، اینک با مشکلاتی روبه‌رو شده است؛ اما نگارنده معتقد است که یک سیاست واقعی و مناسب برای روابط دو کشور، در پرتو درک درست و انتظار واقعی از وضعیت و ظرفیت‌های دو طرف به‌عنوان دو همکار مهم در دورة جدید امکان‌پذیر و سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها