ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها

نویسنده

چکیده

روابط ایران و امریکا در طول دهه‌های گذشته با تضادهای ایدئولوژیک و منازعات و رقابت‌های استراتژیک مهمی همراه بوده است. رقابت‌هایی که به‌خصوص در منطقه خاورمیانه تشدید شده و در برخی مواقع دو کشور را در آستانه رویارویی مستقیم نظامی قرارداده است. با این حال، نوع روابط ایران و امریکا در حوزه عراق، الگوی متفاوتی را نشان می‌دهد و بیانگر فاصله گرفتن دو طرف از منازعات و رقابت‌های استراتژیک کلان و تمایل به برخی همکاری‌های ضمنی و غیرمستقیم در این حوزه است. برخلاف دو دیدگاه کلان عمده مطرح شده در مورد روابط ایران و امریکا در عراق، یعنی تعاملات و همکاری‌های استراتژیک تمام‌عیار دو طرف یا رقابت و رویارویی کامل طرفین در عراق، در این نوشتار بر این موضوع تاکید می‌شود که به رغم تضادهای ایدئولوژیک و منازعات و رقابت‌های استراتژیک ایران و امریکا در خاورمیانه و تداوم نسبی رقابت‌ها در حوزه عراق، تنگناها و محدودیت‌های ژئوپلیتیک این حوزه و مواجه شدن تهران و واشینگتن با برخی تهدیدات مشترک، دو کشور را به سمت نوعی از همکاری‌های ضمنی و غیرمستقیم سوق داده است. در نتیجه با متاثر شدن اهداف و رقابت‌های استراتژیک ایران و امریکا در عراق از چالش‌ها و تهدیدات نوظهور ناشی از محیط ژئوپلیتیکی خاص عراق و تغییرات آن، بسترهای مهمی برای همکاری ضمنی بین ایران و امریکا در این حوزه بروز یافته است.

کلیدواژه‌ها