سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا

نویسنده

چکیده

فرانسه کشوری با پیوندهای دیرینه با منطقه خاورمیانه است. مدت زمان زیادی این کشور تحت‌تأثیر سیاست عربی قرارداشت. نقش فرانسه در خاورمیانه را می‌توان با توجه به ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور مورد ارزیابی قرارداد. البته، فرانسه در خاورمیانه نیز مانند سایر نقاط جهان نقش‌های چندگانه‌ای بازی می‌کند که گاه در تعارض با یکدیگر قراردارند. با این‌حال، ایده «مجد و عظمت» فرانسه که میراث «گلیسم» در این کشور محسوب می‌شود، هنوز بر سیاست خارجی فرانسه تأثیرگذار است. فرانسه اینک با توجه به عدم تمایل امریکا به مداخله مستقیم در امور خاورمیانه احساس می‌کند که میدان برای آن کشور به منظور نقش‌آفرینی بیشتر باز شده است و تلاش دارد با توجه به موقعیت به دست آمده به ایده «مجد و عظمت» فرانسه تحقق بخشیده و ایفاگر نقش یک «قدرت بزرگ» در صحنه خاورمیانه باشد؛ هرچند که این کشور از ظرفیت‌ها و ابزارهای یک قدرت بزرگ برخوردار نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فرانسه چه نقشی برای خود در خاورمیانه و شمال افریقا متصور است. فرضیه‌ای که نویسنده مطرح کرده عبارت است از این که فرانسه در پی ارتقای نقش خود از همکار مداخله‌گر به نقش یک قدرت بزرگ در زیرسیستم منطقه خاورمیانه با توجه به کم‌رنگ شدن حضور امریکا در این منطقه است؛ اما در عمل، این نقش با جایگاه واقعی آن همخوانی ندارد. این پژوهش جنبه توصیفی- تحلیلی داشته و گردآوری داده‌ها برای انجام آن به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

French Foreign Policy towards the Middle East and North Africa