مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی: مطالعۀ گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین ‏الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار روابط بین ‏الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در نظریۀ «تنها دولت» دولت ها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران تثبیت حقوق بین الملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی در بهترین حالت ثانویه و مشتق از دولت است. در عین حال، با گذار در نظم وستفالیایی و پیدایش یا خودآگاهی کنشگران غیردولتی مسئلۀ تناقض موجودیت واقعی این کنشگران با موضوعیت حقوقی آن ها پیش آمده و اگر لاینحل باقی نمانده باشد، همچنان در رابطه با شخصیت حقوقی دولت ها تعریف می شود. در این میان، مسئلۀ شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح، شاید به خاطر ماهیت عمدتاً ضد دولت آن ها، بیش از دیگر کنشگران محل نزاع است. شخصیت حقوقی این گروه ها، بیش از سایر حوزه های حقوقی، تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی مطرح است. اگرچه آثاری قلیل در این زمینه به قلم تحریر درآمده، نقطۀ قوت این پژوهش آن است که بین رشته ای بوده و از مدخل تبیین سیاست بین الملل، شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی را استنتاج می کند. تمرکز پژوهش حاضر بر گروه های مسلح شیعی در مقابل گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه است. در این راستا، روش ترکیبی تجربی و تفسیری، برای تبیین و تفسیر شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح به کار بسته می شود. انتظار بر آن است که خروجی این روشمندی، در هم افزایی با رویکرد بین رشته ای آن، تهور و اصالت خروجی پژوهش در باب شخصیت گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی باشد.
 
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytic model for explaining legal personality of armed non-state groups under International Humanitarian Law: Study of the Shiite and Al-Qaeda affiliated groups in Iraq and Syria

نویسندگان [English]

  • Bahram Eynolahi Masoum 1
  • Yousef Molaei 2
1 Ph.D. Candidate in International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the States only conception states have absolute legal personality and this matter is valid during the stability of traditional International Law in which the legal personality of non-state actors is secondary and derivative at best. Nevertheless, by transition in the Westphalian order and appearing or becoming self-conscious the non-state actors, the problem of contradiction of their existence and legal subjectivity was appeared and if not unsolved, it has been defined depend on the legal personality of states. Among them, the matter of legal personality of armed non-state groups, may because their mostly anti-state nature, is more discussable than the other actors. The legal personality of these groups is considerable under International Humanitarian Law, more than the other legal fields. However, there are some written literatures in this field, the strength of the current research is being inter-disciplinary and induct the legal personality of armed groups under IHL, by starting from the International Relations’ entrance. The current research focuses on the Shiite and Al-Qaeda affiliated armed groups in Iraq and Syria. In this regards, empirical and interpretative method will imply to explain interpret the legal personality of armed non-state groups. It is expectable that the out-put of this method, in synergy with the inter-disciplinary approach, will be innovation and originality of the achievement on the legal personality of armed non-state groups under IHL
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Humanitarian Law
  • Legal Personality
  • Overall Control Criteria
  • Non-international Armed Conflict
  • Non-state Armed Groups