دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران.

چکیده

ساختار قدرت و شیوه تصمیم گیری درحوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی در چین، دستکم از دید ناظران خارجی همواره دچار ابهام،تناقض و گمانه زنی های بسیار بوده است. سازوکار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی بر مبنای روایت های رسمی و سازوکارهای نهادی موجود، یکپارچه، متمرکز و از بالا به پایین جلوه می کند اما امروز شواهدی فزاینده از متکثرتر شدن، مبهم تر شدن وحتی متناقض تر شدن کنش دیپلماتیک چین در بسیاری از حوزه ها به چشم می خورد که بر مبنای الگوی نظام تصمیم گیری یکپارچه نمی توان توضیحی برای آن بیان کرد. مقاله حاضر ادعا می کند که کلید درک این پیچیدگی ها و بعضا تناقض ها در کنش دیپلماتیک چین، کنار گذاشتن ایده بازیگری یکپارچه و متمرکز حزب-دولت چین در عرصه سیاست خارجی و توجه به نقش حکومت های محلی استانی در کنش دیپلماتیک این کشور است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی این است که حکومت های محلی استانی چگونه به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور وارد شدند و از چه روش هایی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی بهره می گیرند؟مقاله در همین راستا، رد پای بازیگران استانی در بسیاری از حوزه های سیاست خارجی چین از جمله حوزه انرژی، رویکرد امنیتی و سیاست منطقه ای در دریای چین جنوبی، سیاست درهای باز چین در شرق آسیا و سرانجام شیوه شکل گیری و پیشبرد عملی طرح احیای جاده ابریشم به عنوان جاه طلبانه ترین ابتکار سیاست خارجی چین را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provincial Governments and Foreign Policy; Neglected Layer of China's Diplomatic Action

نویسنده [English]

  • seid saeed mirtorabi
Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The power structure and the decision-making method in the field of domestic and foreign policy in China, at least from the point of view of foreign observers, have always been subject to ambiguity, contradictions and many speculations. The decision-making mechanism in the field of foreign policy appears integrated, centralized and top-down based on official narratives and existing institutional mechanisms, but today there are increasing evidences of China's diplomatic action becoming more plural, more ambiguous and even more contradictory in many areas. It can be seen that it cannot be explained based on the model of the integrated decision-making system. This article claims that the key to understanding these complexities and sometimes contradictions in China's diplomatic action is to abandon the idea of unified and centralized Chinese party-state acting in the field of foreign policy and pay attention to the role of local provincial governments in diplomatic action. In this regard, the main question of the article based on the descriptive and analytical method is, how did local provincial governments enter the field of foreign policy decision-making in this country and what methods do they use to influence foreign policy decisions? In this regard, the article traces the footprints of provincial players in many areas of China's foreign policy, including energy, security approach and regional policy in the South China Sea, China's open door policy in East Asia, and finally, the way of formation and practical advancement of the One Belt One Road as the China's most ambitious foreign policy initiative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Foreign Policy
  • Decision Making
  • Local Governments
  • Decentralization
اوریو، پائولو، (1393)، الگوی چینی توسعه؛ چالش توسعه پرشتاب و هماهنگ‌سازی دوباره دولت و جامعه، ترجمه سعید میرترابی و اسماعیل ربیعی ملاطی، تهران، انتشارات امام صادق (ع).
باقی، محمد حسین، (1398)، معمای چین؛ رقابت های ژئوپلوتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت درشرق آسیا، تهران، انتشارات اتاق بازرگانی تهران.
دهقانی فیرزآبادی، سید جلال و حیدری، محمد، (1399)، «ذهنیت و توسعه: تغییر پارادیم ذهنی و خیز اقتصادی چین»، فصلنامه روابط خارجی، سال 12، شماره 1.
سابقی، علی‌محمد، (1396)، «اقلیت‌های قومی چین» منتشرشده در جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز، گردآوری ابوالفضل علمایی فر، تهران، ابرار معاصر.
قربانی، وحید، (1400)، «استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا»، فصلنامه روابط خارجی، سال 13، شماره 3.
کوز، رونالد و وانگ، نینگ، (1396)، چین چگونه سرمایه­داری شد، ترجمه پیمان اسدی، تهران: دنیای اقتصاد، چاپ اول.
گوهری مقدم، ابوذر و انصاری بارده، رضا، (1400)، «تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال 13، شماره 2.
وردی نژاد، فریدون و همکاران، (1390)، اژدهای شکیبا؛ چین دیروز، امروز و فردا، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.
 
ب: انگلیسی
Chacko, P., and K. Jayasuriya, (2018), “A Capitalising Foreign Policy: Regulatory Geographies and Transnationalised State Projects”, European Journal of International Relations, 24, no. 1, 82– 105. doi:10.1177/1354066117694702.
Chin, G. ,(2004), “The Politics of China’s Western Development Initiative.” In China’s West Region Development: Domestic Strategies and Global Implications, edited by Ding Lu and William A.W. Neilson, 137–74. Singapore, World Scientific.
Congressional Research Service, (2022),”U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress”, January 26.
https://crsreports.congress.gov.
Dominik Mierzejewski, (2018), ”Channelling Foreign Policy Through Local Activities in China: City of Guangzhou Case Study”, in Paradiplomacy in Asia, Pietrasiak M., et al. , Publisher: Łódź University Press.
Glaser, B. and Murphy, M., (2009), ‘Soft power with Chinese characteristics the ongoing debate’, in  Chinese Soft Power and Its Implications for the United States , CSIS Smart Power Initiative Report, Washington, DC: Centre for Strategic and International Studies.
Jakobson, L, and Ryan M., (2016),”How are Foreign Policy Decisions Made in China?” , Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 3, no. 1, pp. 101–110. doi: 10.1002/app5.121
Lieberthal, K., and M. Oksenberg, (1988), Policy Making in China. Princeton,  Princeton, Princeton University Press.
Luo Musheng, (1994), “The Special Economic Zones’ the pawn role in shaping Guangdong reforms and opening up, Jingjitequ, 25.10.
Jones, L. and Jinghan Z., (2019), ”Understanding China’s ‘Belt and Road Initiative’: beyond ‘grand strategy’ to a state transformation analysis”, Third World Quarterly 40(3):1-28.
Johnson, C., et al., (2017), “Xi’s Signature Governance Innovation: The Rise of Leading Small Groups.” Center for Strategic and International Studies, October 17.
https://www.csis.org/ analysis/xis-signature-governance-innovation-rise-leading-small-groups.
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-china-analysis-idUSKBN2B31C2
Segal, G., (1994), ‘Deconstructing foreign relations’, in Goodman, D. and Segal, G. (eds), China Deconstructs: Politics, Trade and Regionalism, London, Routledge.
Su, C., (2010), ‘Understanding Chinese Diplomatic Transformation: A Multi-Actors’ Perspective’, The Hague Journal of Diplomacy 5(4) doi:10.1163/187119110X527142.
Su, X., (2015), “Nontraditional Security and China’s Transnational Narcotics Control in  Northern Laos and Myanmar”, Political Geography, 48 , 72–82. doi:10.1016/j.polgeo.2015.06.005.
Summers, T., (2016), “China’s ‘New Silk Roads’: Sub-National Regions and Networks of Global Political Economy”, Third World Quarterly 37, no. 9, 1628–43. doi:10.1080/01436597.2016.1153415.
Sun, Y., (2013), “China’s Intervention in the Myanmar-Kachin Peace Talks.” Asia Pacific Bulletin, February 20. http://www.eastwestcenter.org/publications/china%E2%80%99s-intervention-in-themyanmar-kachin-peace.
Teng, W. and Sun, B., (2010), “Accelerating the development and construction of Paracel Island tourism”, Jiazhi gongcheng , (7), 239–240.
Webber, M., and M. Smith, (2013), “The Nexus between Traditional and Non-Traditional Security Cooperation in Japan-China Relations: Environmental Security and the Construction of a Northeast Asian Region.” eds. Foreign Policy in a Transformed World, London, Routledge.
Wong, A. (2018), ‘More than Peripheral: How Provinces Influence China’s Foreign Policy’, China Quarterly, 235. doi:10.1017/S0305741018000930
Zhang, Z., (2019), ‘Shanghai Releases Implementation Regulation for Foreign Investment Law’, China Briefing, 30 September 2019, https://www.china-briefing.com/news/shanghai-releases-implementation-regulationforeign-investment
Zhang Jinping, (2010), The place of subnational governments diplomacy in “bridgeheads” strategy, XueLilun, no. 4 , 4–5.
Zhang, Z., (2019), ‘Shanghai Releases Implementation Regulation for Foreign Investment Law’, China Briefing, 30 September.
https://www.china-briefing.com/news/shanghai-releases-implementation-regulationforeign-investment
DOI:10.1080/01436597.2018.1559046
China Daily, (2013, July 31), “Myanmar-China gas pipeline opens,”, https://www.chinadaily.com.cn/a/201304/14/WS5af8e37ea3103f6866ee81ed.html.
People’s Daily Online, (March 14, 2015), “Hainan tuan xiaojie daibiao: sansha fazhan lvyouye liyu weiquan weiwen,”.
China Daily, (2018, May 14), ‘Shaanxi: Building new cultural bridges on Belt and Road’, https://www.chinadaily.com.cn/a/201805/14/WS5af8e37ea3103f6866ee81ed.html .
Reuters(March 11, 2021),”Analysis: 'Chinese business, Out!' Myanmar anger threatens investment plans”.