ارزیابی راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در برابر چین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

امروزه دو قدرت اصلی دریایی جهان، ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین هستند که به پشتوانه راهبردها و تجهیزات نظامی خود وارد فرایند بیشینه‌سازی قدرت و موازنه‌سازی متقابل شده‌اند. مقامات آمریکا بر مبنای مفروضات رئالیسم تهاجمی بر این باورند که چین به پشتوانه قدرت اقتصادی خود درصدد ارتقای قدرت نظامی خود به‌ویژه در حوزه دریا (انتقال از ثروت به قدرت) است. در این راستا، سؤال اصلی مقاله این است که الزامات دریایی آمریکا و چین در عرصه قدرت‌افکنی جهانی چیست‌ و از چه مختصات تئوریکی و عملیاتی برخوردارند؟ مقاله حاضر با استناد به نظریه رئالیسم‌ تهاجمی و بهره‌گیری از ادبیات علوم استراتژیک/نظامی، این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که الزامات دریایی آمریکا برای قدرت‌افکنی دریایی علیه چین دربرگیرنده‌ی ایده‌های راهبردیِ «قابلیت‌ رزم مشترک» و «تفکر شاخه‌ای نظامی» است که از یک شبکه واحد فرماندهی و کنترل در آرایش‌ نیروهای نظامی هوایی، دریایی، زمینی و بکارگیری تجهیزات عملیاتی متناسب در مقابل چین برخوردار است. در مقابل، الزامات دریایی چین مبتنی بر راهبرد «ضد دسترسی و ممانعت منطقه‌ای» با این ایده مرکزی است که برای غلبه بر آمریکا به‌عنوان یک دشمن دور، بایستی با استفاده از تجهیزات مناسب ترکیبی، از دسترسی و استقرار نیروهای آن به صحنه درگیری در منطقه خودی یا مناطق پیرامونی ممانعت به‌عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the new naval strategies of the United States of America against China; Advantages and challenges

نویسنده [English]

  • rahman najafi sayyar
Assistant Professor of International Relations at Superme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the two main naval powers of the world are the United States of America and the People's Republic of China, which have entered into the process of power maximization and mutual balancing with the support of their military strategies and equipment. Based on the assumptions of aggressive realism, the US officials believe that China is trying to improve its military power, especially in the sea domain (transition from wealth to power) based on its economic power. In this regard, the main question of the article is, what are the naval requirements of the United States and China in the field of global power projection and what theoretical and operational coordinates do they have? Based on the theory of offensive realism and using the literature of strategic/military sciences, this article tests the hypothesis that the US naval requirements for projecting naval power against China include the strategic ideas of "joint combat capability" and "military branch thinking" which are It has a single network of command and control in the formation of air, sea, and land military forces and the use of appropriate operational equipment against China. On the other hand, China's naval requirements are based on the strategy of "anti-access and regional deterrence" with the central idea that in order to overcome the US as a distant enemy, it is necessary to use appropriate combined equipment to access and deploy its forces to the scene of conflict in the region. Insider or surrounding areas obstructed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • China
  • anti-access and regional deterrence
  • power projection
  • joint combat capability
بهرامی‌مقدم، سجاد (1393)؛ پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 20، پاییز، صص 136-93.
تقی‌زاده انصاری، محمد (1394)؛ چین از ثروت به توسعه‌طلبی دریایی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره بیست و دوم، صص 185-163.
ذکریا، فرید (1393)؛ جهان پساآمریکایی، ترجمه احمد عزیزی. تهران: نشر هرمس. چاپ دوم.
شیخ الاسلامی محمدحسن و پاکدل مجد، مصطفی (1400)؛ تحول جایگاه راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین؛ جستاری در سه بازه زمانی ساختار خراج‌گذاری (1800-1300)، جنگ سرد (1991-1947) و پساجنگ سرد (2021-1991)، فصلنامه روابط خارجی، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، خرداد، صص 5-41.
نوروزی، محسن و عله‌پور مهرداد (1400)؛ آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روابط خارجی، دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آذر، صص 435-658.
یاری، احسان و عابدی، مرضیه (1400)؛ گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه روابط خارجی، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، خرداد، صص 77-112.
 
Brookings, (March 2021); Implications of the Tri-Service Maritime Strategy for America’s naval services, Address: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/03/FP_20210311
David Maddox, “Royal Navy pulls out of NATO commitments,” The Scotsman, July 30, 2013; and Michael Byers, “Sorry, NATO – We’re fresh out of warships,” National Post, March 12, 2018.
Friedman, Norman (June 2022); American Sea Power Project: Geography Plays an Ocean-Sized Role, Address: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022.
Gertz, B. (2017). The China Threat: How the People’s Republic Targets America. Regnery Publishing.
Giarra Paul; (April 2022); From ‘Ends’ to ‘Ways’ of Naval Strategy, Address: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/april/ends-ways-naval-strategy
Hattendorf, Mark (2017); The Evolution of the U.S. Navy’s Maritime Strategy, Newport Paper 19 (Newport, RI: Naval War College Press).
Hayton, B. (2019). The South China Sea: the struggle for power in Asia. Yale University Press.
Hutchens, Michael and others; (Jan. 27, 2017); Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons: A New Joint Operational Concept, National Defense University Press.
Husain, J. (2017); China’s rise and the global order, In Pakistan and a World in Disorder. Palgrave Macmillan US.
Hudson, Peter, (2018); “The Renaissance at Sea: A New Era for Maritime NATO,” RUSI Journal 159, 3, June–July 2018, p. 26.
Hattendorf John B. (2015); Mahan on Naval Strategy. Selections of the Writings of Rear Admiral Alfred Thayer Mahan (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2015), p. 319.
Hone, Tom (July 2022); American Sea Power Project: Alliances and Coalitions Are Essential, Address: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/july
Holmes, R; “A ‘Fortress Fleet’ for China,” Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations 11, 2 (Summer/Fall 2010), pp. 115–28,http://blogs.shu.edu/diplomacy/files/2012/05/009_Holmes_Layout 1a.pdf, accessed August 28, 2015.
Impson, Nick;(2020); The Next Warm War: How History’s Anti-Access/Area Denial Campaigns Inform the Future of War, Address: https://smallwarsjournal.com/jrnl
Krause Joachim and Bruns, Sebastian; (2019); the changing face of twenty-fi rst-century naval strategy and maritime security,  First published  by Routledge.
Mahnken, Thomas G (February 2022); A Maritime Strategy to Deal with China, Address:https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/february/maritime-strategy-deal-china
Mearsheimer, John J; The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton, 2001).
Mearsheimer, J. (2006). China's Peaceful Rise, Current History, NEW YORK THEN PHILADELPHIA- 105.690: 160.
Mearsheimer, J.(2010); ”The gathering storm: China’s challenge to US power in Asia.” The Chinese Journal of International Politics 3.4: 381-396.
Mearsheimer, J. (2011). “Realists as idealists", Security Studies, 20(3), 424-430.
Mearsheimer, J. (2013); Has Violence Declined in World Politics? Perspectives on Politics, 11(02), 570-573.
Peter M. Swartz, (2018); The Maritime Strategy Debates: A Guide to the Renaissance of U.S. Naval Strategic Thinking in the 1980s (Monterey, CA: U.S. Naval Postgraduate School, February 24, 2018); and John
RAND, National Defense and Research Institute, (2016); Leveraging America’s Carrier Capabilities, Santa Monica, CA: RAND Corporation.
Russell Mead, Walter (May/June 2014); “The Return of Geopolitics,” Foreign Policy.
Roncolato, Gerard (May 2022); the Character of War Is Constantly Changing, Address: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/may
Scholik, Nikolaus, (2016); The Geo-Political and Geo-Strategic Signification of Sea Routes, prinston press.
Thayer Mahan, Alfred, (1980); U.S. Navy officer, historian, marine strategist. Major work: The Influence of Sea Power upon History.
Thayer Mahan, Alfred (1987); The Interest of America in Sea Power, Present and Future (London: Sampson Low, Marston & Company, 1897), p. 283.
Thompson, Loren, (2020); “Can China Sink a US Aircraft Carrier?” Forbes, January 23.
Thompson, T. N. (2019); China (re) turns to the sea: the persistence of the past. Australian Journal of International Affairs, 69 (4), pp. 357-362.
Zakaria Fareed; (1999); From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role, Princeton University Press.