انسان‌شناسی مولانا و مدلول های نظری آن برای ارتقای همبستگی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران

2 روابط بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/fr.2023.386340.1353

چکیده

مواجهه با چالش‌های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه‌های روابط بین الملل، تلاش‌های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می‌شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می‌داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش‌رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان‌شناسانه‌ی مولانا به چه طریق می‌تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می‌تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان‌ها است ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rumi's anthropological narrative and its implications for strengthening international solidarity

نویسندگان [English]

  • mustafa saburi 1
  • Yousef Molaei 2
1 Department of International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 International Relations, Faculty of Law and Political Science, The University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Dealing with global challenges requires strengthening international solidarity. The two ideas of emphasizing the solidarity rights in human rights literature and the socially constucted identity in the framework of international relations theories are important theoretical efforts to strengthen the concept of international solidarity. The idea of solidarity rights aims to reduce the focus on individualism and encourage all international actors to participate in the implementation of this category of rights, but in comparison with individual rights, it lacks an alternative philosophical basis to justify this category of rights. Forthemore, The idea that identities are socially constructed opens the way to propose alternative narratives of identity in the theories of international relations, but it does not lead to the strengthening of the idea of solidarity. Achieving this goal requires presenting a new narrative of human nature. The question that we intend to answer in this article is how the Rumi's anthropological narrative helps to promote the concept of international solidarity. The argument of this article is that the approach of Rumi's anthropomorphism emphasizes the unity of human souls and the priority of this unity over individuality, identifying a common goal and strengthening the spirit of empathy and responsibility among humans. Therefor, it should be the basis for justifying the rights and common responsibilities of humans, and on the other hand, it should present a new narrative of human nature that expresses the unity and shared identity among humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human rights"
  • "constructivism"
  • "international solidarity"
  • "anthropology"
  • "Rumi"