دولت تجاری ژاپن؛ بازبینی راهبرد دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان

10.22034/fr.2023.393620.1373

چکیده

سیاست دفاعی ژاپن در طول دهه گذشته بازبینی شده است. این مقاله با طرح رهیافت تحلیلی دو نوع دولت‌های تجاری و سیاسی نظامی، به تبیین بازبینی سیاست دفاعی ژاپن پرداخته است. سوال اصلی این مقاله این است که چه عواملی سبب بازبینی سیاست دفاعی ژاپن در طی دهه گذشته شده است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که در طی دهه گذشته رشد چشمگیر چالش های سه گانه کره شمالی، چین و روسیه، به عنوان دولت های متعلق به دنیای سیاسی-نظامی سبب بازبینی سیاست دفاعی ژاپن گردیده است. روش پژوهش در این مقاله روش تبیینی است و یافته ها نشان می دهد که ژاپن به نوع دولت‌های تجاری تعلق دارد و بازبینی در سیاست دفاعی این دولت بازگشتی به سیاست‌های توسعه طلبانه ژاپن امپریالیستی نیست، بلکه بازموازنه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظامی در جهت دفاع از دنیای دولت‌های تجاری در مقابل مخاطره ناشی از دولت‌های متعلق به دنیای سیاسی -نظامی است. در این میان، چین گرچه از 1978به دولت تجاری میل کرده است اما به طور کامل از دنیای سیاسی نظامی دل نکنده است. واحدهای سیاست جهان به دولت‌های تجاری و دولت‌های سیاسی نظامی دسته بندی می شوند، آینده روشن خواهد ساخت که آیا فشارهای سیاست قدرت دولت‌های سیاسی نظامی، دولت‌های تجاری را به نظامی گری ناگزیر خواهد ساخت یا این که فشارهای ناشی از هزینه‌های مقابله جویی با دنیای تجاری، بیش از این دولت‌های با گرایش سیاسی نظامی را به ناگزیر به نوع تجاری مایل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Japan's Trading State; Revision of Defense Strategy

نویسنده [English]

  • Sajad Bahrami Moghadam
Assistant Professor of International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

Japan's defense policy has been revised over the past decade. This article has explained the review of Japan's defense policy with the analytical approach of two types of trading and military political states. The main question of this article is what factors caused the review of Japan's defense policy during the last decade? In response to this hypothesis has been proposed that during the last decade, the significant growth of the triple challenges of North Korea, China, and Russia, as stets that belonging to the political-military world, has caused the review of Japan's defense policy. The research method in this article is an explanatory method and the findings show that Japan belongs to the type of commercial states, and the review of the defense policy of this trading state is not a return to the expansionist policies of imperialist Japan, but a re-balancing of military capabilities and capacities to defend the world of trading states. In the meantime, although China has longed for a trading state, since 1978, it has not completely given up on the military-political world. The units of the world are categorized into trading and military states, the future will make it clear whether the pressures of the power politics of the military states will force the trading to militarize, or the costs of fighting against the trading world will make political-military states more inclined to be trading type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japan
  • Trading World
  • Military-Political World
  • Defense Policy