هژمونی منطقه‌ای چین در آسیای مرکزی و موازنه تهدید با روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/fr.2023.382591.1345

چکیده

از زمان آغاز طرح یک‌کمربند‌-یک‌راه در سال 2013، حضور چین در آسیای مرکزی افزایش یافته است. روسیه و چین به یک تقسیم کارکردی از وظایف پایبند هستند که در آن چین بر فعالیت‌های اقتصادی و روسیه به عنوان ضامن امنیت منطقه تمرکز می‌کند. اظهار بیان تقسیم کارکردی وظایف بین دو دولت به دلیل حضور فعال فزاینده چین در بخش نظامی - امنیتی در منطقه زیر سوال رفته است؛ و نفوذ چین در سراسر نظم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آسیای مرکزی در حال افزایش است. درواقع، در آسیای مرکزی روسیه تدافعی با چین تهاجمی روبرو شده است. همچنین جنگ اوکراین بر روند سرمایه‌گذاری و روابط آینده آسیای مرکزی با مسکو تاثیر منفی خواهد گذاشت و سیاست خارجی و تصویر ژئوپلیتیکی منطقه هم باید منتظر هژمونی چین باشد. پرسش اصلی در این نوشتار این است که با وجود اهداف منطقه‌ای روسیه و چین، عوامل کاهش قدرت روسیه و تکامل هژمونی چین در آسیای مرکزی چیست؟ فرضیه این پژوهش تاکید دارد که اختلاف فزاینده بین دو کشور با توجه به توانایی‌های قدرت آنها است؛ که تعاملات بین روسیه و چین در آسیای مرکزی این اختلاف را به عنوان آسیب‌پذیرترین جنبه روابط آنها آشکار می‌سازد. پایه‌های نظری مقاله بر موازنه تهدید استوار است و روش تحقیق بر توصیفی-تحلیلی تاکید دارد. همچنین، یافته‌های پژوهش در این خصوص استدلال دارد که چین با حضور فعال در آسیای مرکزی و ایجاد نظم چین-محور در این منطقه، از طریق سیاست یک‌کمربند-یک‌راه، موازنه منطقه‌ای علیه روسیه دست زده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

China's regional hegemony in Central Asia and the threat balance with Russia

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jafari 1
  • Mehrdad fallah 2
1 Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
2 Ph.D. Student of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since the launch of the Belt and Road Initiative in 2013, China's presence in Central Asia has increased. Russia and China adhere to a functional division of duties in which China focuses on economic activities and Russia as the guarantor of regional security. The statement of the functional division of duties between the two governments has been questioned due to China's increasingly active presence in the military-security in the region; And China's influence throughout is increasing. Indeed, in Central Asia, a defensive Russia is facing an aggressive China. Also, the war in Ukraine will have a negative impact on the investment process and the future relations of Central Asia with Moscow, and the foreign policy and geopolitical image of the region must wait for the hegemony of China. The main question in this article is, despite the regional goals of Russia and China, what are the factors of Russia's decline and the evolution of China's role in Central Asia? The hypothesis of this research emphasizes that the growing difference between the two countries is due to their power capabilities; the interactions between Russia and China in Central Asia reveal this difference as the most vulnerable aspect of their relations. The theoretical basis of the article is based on the threat balance and the research method is descriptive-analytical. Also, the findings of the research in this regard argue that China, with its active presence in Central Asia and the establishment of a China-centered order in this region, has struck a regional balance against Russia through the One Belt One Road policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Russia"
  • "China"
  • "Central Asia"
  • "One Belt One Road"
  • "Shanghai Cooperation Organization"
  • "Hegemony"