نولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی دولت و طبقه در خاورمیانه مطالعه موردی کرانه باختری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار علوم سیاسی (روابط بین الملل)، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

10.22034/fr.2024.396848.1381

چکیده

ماهیت تحولات ساختاری و دگرگونی اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا بدون فهم جریان مدرن سازی وسیاست های
نولیبرالیستی در این منطقه ممکن نیست.شواهدگویای آن است که خروجی سیاست های نولیبرالی در منطقه، برهم خوردن مدل
های انباشت سرمایه به شکل ناموزون، شکل گرفتن آرایش طبقاتی جدید و پیدایی سرمایه داری گلخانه ای در داخل است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص
های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته
است؟مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص
های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته
است؟یافته های پژوهش در قالب فرضیه بر این باور است که اعمال سیاست های نولیبرالیستی بعنوان پروژه ای به شدت دولت محور،
موجب بین المللی شدن سرمایه به نفع دولت های اقتدارگرا بعنوان مدیران منظم سرمایه داری در داخل، شکل گیری سرمایه داری
وطن گریز و همسوبا سرمایه داری جهانی، تعدیل ساختاری شدید و ایجاد نظام نابرابرمالکیت زمین و نابودی کشاورزی وابسته به
بازارهای جهانی، خصوصی سازی تحت هدایت موسسات مالی بین المللی ، واردات فزاینده و بازاری شدن از طریق ادغام ناموزون
در مدارهای انباشت سرمایه داری جهانی بویژه در کرانه باختری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Neoliberalism and political economy in Middle East

نویسندگان [English]

  • Nesa Zahedi
  • roohallah ghasemian
Assistant Professor of political science (International Relations), Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

is not possible to understand the nature of structural changes and the transformation of
the political economy of the Middle East and North Africa without understanding the current
of modernization and neoliberal policies in this region. The evidence is that the output of
neoliberal policies in the region is the collapse of models of capital accumulation in an
unbalanced way, the formation of The new class and the emergence of capitalism is a
greenhouse inside, which has had no result except the expansion of inequalities, ecological
crises, exploitation of women, increase in informal work and class gap, rising debt and food
crisisThe present article, with descriptive and analytical method, aims to answer the main
question that neoliberalism and its goals and indicators in the Middle East have had an effect
on the nature of the political economy of the region and the formation of new classes for the
benefit of the existing governments. The hypothesis is that the application of neoliberal
policies as a strongly government-oriented project will cause the internationalization of
capital in favor of authoritarian governments as regular managers of capitalism inside, the
formation of emigrant capitalism and global capitalism, structural adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neoliberalism
  • marketization
  • internationalism
  • West Bank