تبیین قدرت جمهوری اسلامی ایران برپایه مفهوم «ارز قدرت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

10.22034/fr.2024.407466.1416

چکیده

فهم قدرت در جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ پیچیدگی مفهومی و هم به دلیل چندلایگی فرایند سیاستگذاری راهبردی امری مشکل است. نوع نگاه به قدرت به‌مثابه «منبع» یا «رفتار» می‌تواند به فهم آن کمک کند. درواقع، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که قدرت در جمهوری اسلامی ایران بر پایه مفهوم نوینی به‌نام «ارز قدرت» که اشاره به به تفکیک‌گذاری قدرت به‌مثابه «منبع» یا «رفتار» دارد، چگونه قابل تییین است؟ برای پاسخ به این سؤال، ویژگی‌های این مفهوم جدید از قدرت موردواکاوی قرار گرفت و مشخص شد که ارز قدرت در قالب سه وجه درخشندگی، شفقت و زیبایی قابل بازنمایی بوده و هر یک از آن‌ها یک بخشی از ارزنده بودن قدرت را نشان می‌دهند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که برای گرداوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و اسناد استفاده گردید. برمبنای این روش تلاش شد ابتدا مفهوم ارز قدرت به‌عنوان چارچوب نظری مورد تدقیق قرار گفته تا بتوان با استنتاج محورهای این مفهوم، آن را در مورد قدرت جمهوری اسلامی ایران کاربست داد. نتایج تحقیق نشان داد قدرت جمهوری اسلامی ایران در 4 بُعد سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، دفاعی- نظامی و اقتصادی و 19 مؤلفه (6 مؤلفه بُعد سیاسی، 5 مؤلفه بُعد فرهنگی- اجتماعی، 4 مؤلفه بُعد دفاعی- نظامی و 4 مؤلفه بُعد اقتصادی) و 28 شاخص (ارز قدرت) در سه وجه درخشندگی، شفقت و زیبایی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the power of the Islamic Republic of Iran based on the concept of "Power Currency"

نویسنده [English]

  • jafar naghdi eshrat abad
Assistant Professor, International Relations, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Understandig power in the Islamic Republic of Iran is difficult both in terms of conceptual complexity and due to the multi-layered nature of the policy-making process. Looking at power as “resource” or “behavior” can help to understand it. In fact, this research seeks to answer the question that how can power in the Islamic Republic of Iran be explained on the “Power currency” concept? For answer the question, the characteristics of this new concept of power were analyzed and it was found that the power currency can be represented in three aspects of brilliance, benignity and beauty (3B), and each of them shows a part of the preciousness of power. The descriptive-analytical research method was used to collect data from library sources and documents. Based on this method, first, the concept of power currency was examined as a theoretical framework so that it can be applied to the power of the Islamic Republic of Iran by deducing the axes of this concept. The results of the research showed the power of the Islamic Republic of Iran in 4 political, cultural-social, defense-military and economic dimensions (4) and components (19) and indicators (28) (power currency) can be explained in three aspects of brightness, benignity and beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power currency
  • power resources
  • power of the Islamic Republic of Iran
  • brilliance
  • benignity
  • beauty