نظم بین‌المللی در حال گذار و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

10.22034/fr.2024.414044.1432

چکیده

حوادث و روندهای کنونی نشان از تغییر نظم بین‌المللی دارد؛ از یک سو، روند افول قدرت آمریکا به عنوان مهمترین و مؤثرترین بازیگر حامی نظم موجود سرعت گرفته است و از سوی دیگر قطب‌های جدید قدرت ظهور کرده‌اند. ضعیف شدن اتحادها و ائتلاف‌های پیشین و شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌های جدید، افزایش مقاومت بازیگران معترض به نظم کنونی و هم‌افزایی آنها و افزایش قطبیت در نظام بین‌الملل نیز نمونه‌ای از روندهای متغیر حاکم بر جهان است. در این راستا، سؤال اصلی مقاله این است که مختصات نظم بین‌المللی در حال گذار چیست و چه پیامدهایی برای ایران بدنبال دارد؟ این مقاله با بهره‌گیری از نظریه های تنوع و تکثر قدرت در نظام بین‌الملل به این گزاره رسیده که مهم‌ترین فرصت‌های نظم در حال گذار بین‌المللی برای ایران شامل جبهه‌بندی و شکاف قدرت‌های بزرگ در بحران‌های بین‌المللی و ایجاد فضای کنشگری فعالانه برای ج.ا.ایران، شکل‌گیری تدریجی ساختارهای مالی و پولی موازی جهانی و ایجاد فضای جدید برای تعاملات اقتصادی و تجاری ایران؛ برجسته شدن گره‌های اقتصادی جدید در سطح منطقه‌ای برای ایران، کاهش اجماع قدرت‌های جهانی در مورد اصول و هنجارهای بین‌المللی و ایجاد فضای هنجاری جدید برای قدرت‌های ضدهژمون نظیر ایران و نظایر اینها است. از سوی دیگر، مهم‌ترین چالش‌های نظم در حال گذار بین‌المللی برای ایران شامل سیاست محتاطانه برخی قدرت‌های نوظهور و ایجاد ابهام و پیچیدگی برای نقش‌افرینی ج.ا.ا، افزایش رقایت‌ها و مناقشات منطقه‌ای با توجه به کاهش حضور و نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ در سطح منطقه، روبرو شدن ایران با انواع تهدیدات سایبری و افزایش عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌ها در محیط راهبردی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Transitional Order and its consequences for the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • rahman najafi sayyar
Assistant Professor of International Relations, Department of International Relations, Faculty of National Security, National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Current events and trends show the change of the international order; On the one hand, the decline of American power as the most important and effective actor supporting the existing order has accelerated, and on the other hand, new poles of power have emerged. The weakening of previous alliances and coalitions and the formation of new alliances and coalitions and the increasing resistance of the actors protesting the current order are examples of the changing trends governing the world. In this regard, the main question of the article is what are the coordinates of the international order in transition and what are the consequences for Iran? Using the theories of diversity and plurality of power in the international system, this article has come to the conclusion that the most important opportunities of the international order in transition for Iran include the gap between the great powers in international crises and the creation of a space for active action for Iran's J.A., highlighting the nodes of A new regional economic solution for Iran is to reduce the consensus of world powers on international principles and norms and create a new normative space for anti-hegemon powers like Iran. On the other hand, the most important challenges of the international order in transition for Iran include the cautious policy of some emerging powers and complexity for the role of J.A., increasing regional competitions and conflicts, facing Iran with various cyber threats and increasing uncertainties in Iran's strategic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power transition situation
  • international order
  • Islamic Republic of Iran
  • opportunities and challenges