تعارض منافع بازیگران و تداوم در پایداری بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 فارغ التحصیل علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22034/fr.2024.417638.1445

چکیده

بحران سوریه که در سال 2011 با تظاهرات ضد دولتی علیه رئیس جمهور کشور آغاز شد پس از یک دهه به صورت بی وقفه همچنان ادامه دارد و این کشور به عرصه مبارزه میان نیروهای مسلح رقیب داخلی و خارجی تبدیل گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از الگوها و عناصر حاکم برتداوم بخشی به بحران سوریه با وجود خسارات‌های زیانبار انسانی و مالی در گستره حیات این کشور است. پرسش برآمده از تاملات این پژوهش آن است که: مسئله پایداری و تداوم بحران سوریه پس از گذشت یک دهه درگیری چگونه قابل فهم است؟ فرضیه ای که در پاسخ مطرح می شود، اصرار بازیگران داخلی، منطقه‌ ای و فرامنطقه ‌ای بر قواعد بازی برد - باخت و عدم مصالحه سیاسی عامل پایداری بحران سوریه تلقی می شود. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که شدت تعارضات منافع بازیگران ذی نفع در بحران سوریه یک بازی حاصل جمع صفر را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد نموده است که چشم انداز مثبتی را در حل و فصل بحران در یک بازده زمانی کوتاه مدت ارائه نمی‌دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conflict of actors' interests and continuity in the durability of the Syrian crisis

نویسندگان [English]

  • hamed kazemi 1
  • loghman kazempuor 2
  • Masoud Akhavan Kazemi 3
1 PhD in Political Science, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Imam Khomeini international University, Qazvin, Iran
3 Professor of Political Science, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The Syrian crisis which began in 20111 with anti-state demonstration against its president is still ongoing after a decade. This country has become an arena of struggle between rival armed forces, both domestic and foreign. The main purpose of the current research is to decipher the patterns and elements governing the continuation of the Syrian crisis despite the harmful human and financial losses in the life span of this country. The question arising from this research is that: How can the problem of stability and continuation of the Syrian crisis be understood after a decade of conflict? The hypothesis that is proposed in the answer is that the insistence of domestic, regional and extra-regional actors on the rules over the win-lose game and the lack of political compromise is considered to be the cause of the stability of the Syrian crisis. The findings of the research show that the intensity of conflicts of interests of the stakeholders in the Syrian crisis has created a zero-sum game at the internal, regional and extra-regional levels, which is not offer a positive perspective in coping with the crisis in a short period of time. This article has been written using descriptive-analytical method and library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Syrian crisis"
  • "Continuation of the crisis"
  • ” games theory
  • ""Internal conflicts"
  • "Regional conflicts"
  • "International conflicts”