ژئوپلیتیک اتصال: شکل جدید رقابت قدرت در قرن بیست و یکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/fr.2024.382244.1342

چکیده

کد ژئوپلیتیکی یک کشور اولویت های راهبردی و راه های دستیابی به آنها را مشخص می کند. این کدها، شامل تعریفی از منافع یک دولت، شناسایی تهدیدهای خارجی برای آن منافع، پاسخ برنامه ریزی شده به چنین تهدیداتی و بازنمایی های ژئوپلیتیکی برای آن پاسخ است. پروژه های سرزمینی اتصال، جزء لاینفک کدهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی قدرت های بزرگ را تشکیل می‌دهند که اقتصاد سیاسی را در لایه های سرزمینی تزریق می‌کنند. نظم جهانی قرن بیست و یکم، متاثر از راهروهای حمل و نقل و شبکه های اتصال بندری و زیرساختی از طریق تعریف پروژه های ژئوپلیتیکی است. پروژه عظیم یک کمربند یک جاده چین، کانون ژئوپلیتیکی شبکه های اتصال جهانی است که قدرت های دیگر، کدهای خود را با توجه به آن در سطوح گفتمانی و فیزیکی تعیین می کنند. ما در این مقاله نشان می دهیم که کدهای ژئوپلیتیک اتصال، از سطوح محلی تا جهانی امتداد می یابند تا رقابت نوین را در گذار ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم به سمت یک نظم نوین شکل دهند. از این رو، در پاسخ به ابتکار بلندپروازانه چین، کدهای ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ را که به صورت جداگانه، پویا و یا هماهنگ تنظیم شده اند بررسی می کنیم. در پایان راهکارهایی را برای سیاست خارجی ایران در راستای ایفای نقش ژئوپلیتیکی «اتصال» در نظم جهانی پیش رو ارائه می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Geopolitics of Connectivity: A New Form of Power Competition in the 21st Century

نویسندگان [English]

  • Hassan Noorali 1
  • Sahar Sadat Mousavi Nasab Rabori 2
1 Ph.D. student of Political Geography, Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Master's student, Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The concept of the geopolitical code was originally expressed by Gaddis (1982) in his analysis of post-war security policy in the United States. However, Taylor and Flint have been the main contributors to the development and strengthening of this idea in the geopolitical literature. Geopolitical code is defined as the operating code of a government’s foreign policy that evaluates places beyond its boundaries. ‘It is a set of strategic assumptions that a government makes about other states in forming its foreign policy. The geography of transportation is to study the geographical areas in which transportation is done and includes water-based and land-based strips as the main routes; furthermore, ports are the connection between these two geographical areas. Ports, as geoeconomic components, because they are at the heart of global trade, are clearly an issue in the geography of transportation. In such a way these effective components play an important role in the geography of transportation, in important and key crossings, shipping control points, and global corridors. In the twentieth century, the key role of geographical spaces in the competition of world powers had attracted the attention of geopolitical thinkers to transportation technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics of transportation
  • geopolitics of connection
  • geopolitics of ports
  • geopolitics codes
  • new silk roads