عناصر شناختی موثر بر خروج نظامی آمریکا از غرب آسیا: مطالعه موردی عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22034/fr.2024.360377.1304

چکیده

در طول تاریخ،تاکتیکها و راهبردهای مختلفی را برای نحوه نبرد و تامین منافع ملی از سوی ایالات متحده آمریکا ذکر کرده اند که برجسته ترین آن در دوره کنونی،استفاده از عناصر شناختی می باشد که شکست در انجام آن، می تواند منجر به شکست در تامین اهداف و منافع ملی ایالات متحده گردد.در این راستا، از مهمترین نمونه های انجام عملیاتهای نظامی توسط آمریکا،‌ حضور این کشور در عراق می باشد که نتیجه نهایی این حضور محصولی جز تصمیم به کاهش چشمگیر حضور نظامی از این کشور و شکست آنچه دولت-ملت‌سازی و مبارزه با تروریسم با حضور پررنگ نیروهای زمینی می خواندند،نبود.
پژوهش حاضر در صدد آن است تا با درنظر گرفتن تجربه حضور آمریکا در عراق،میزان موفقیت عملیاتهای شناختی بر عملیاتهای نظامی آن در عراق را مطالعه کرده و آینده این حضور نظامی را پیش بینی کند.به عبارت دیگر سوال اصلی مقاله آن است که عناصر شناختی تاثیرگذار بر عملیاتهای نظامی آمریکا کدامند و این عناصر، آینده حضور آمریکا در عراق را چگونه پیش بینی میکنند؟فرضیه پژوهش نیز آن است که شکست در استفاده موفق از عناصر شناختی در عملیاتهای اطلاعاتی نظامی، آمریکا را به سمت خروج از عراق سوق خواهد داد؛به عبارت دیگر،عدم موفقیت در تحقق ماموریتهای شناختی عملیات اطلاعاتی، منجر به خروج آمریکا از عراق خواهد شد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و روش جمع آوری کتابخانه ای داده، نشان میدهد که عناصر شناختی ذیل عملیات اطلاعاتی بوده و شامل عملیاتهای روانی،فریب نظامی،امنیت عملیات،امور عمومی و دیپلماسی عمومی میشوند که آمریکا در انجام آنها موفق نبوده است و آنها در خروج نظامی آمریکا از عراق تاثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cognitive Elements Affecting US Military Withdrawal from West Asia: Case Study of Iraq

نویسنده [English]

  • Taha Akrami
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Throughout history various tactics and strategies have been mentioned as the way to fight and secure the national interests by the United States of America; the most prominent of which in the current period is the use of cognitive elements that failure to do, can lead to failure in providing the goals and national interests of the United States. In this regard, one of the most important examples of military operations by the United States, is the presence of this country in Iraq, the final result of which was nothing but the decision to significantly reduce the military presence and the failure in the so called "nation-building and the fight against terrorism" although there were strong presence of ground forces
The current research aims to study the success rate of cognitive operations in US military operations in Iraq and predict the future of this military presence by considering the experience of the American presence in that country. In other words, the main question of the article is "what are the cognitive elements that influence US military operations and how these elements predict the future of the American presence in Iraq?" The hypothesis of the research is that failure in the successful use of cognitive elements in military intelligence operations will lead America to withdraw from Iraq;In other words, the failure to fulfill the cognitive missions lead to the withdrawal of the United States from Iraq. By using analytical-descriptive and library data collection method,article shows that cognitive elements are under intelligence operations and include psychological operations,military deception,operational security,public affairs &public diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Operations
  • Cognitive Elements
  • Cognitive Theory
  • Iraq
  • US