سازمان همکاری شانگهای و بحران طالبانیسم در افغانستان: چالش هایی در توسعه همکاری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 محقق پسادکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/fr.2024.382903.1344

چکیده

صلح یک نیاز اساسی بشر است، اما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی در بخش‌هایی از جهان، خشونت و افراط‌گرایی عامل اصلی نارضایتی ساکنان آن منطقه محسوب می‌شود. علاوه بر این، چالش ها و بی ثباتی در یک کشور باعث رخنۀ بی ثباتی در سراسر منطقه می شود. اخیراً با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دلیل خلأقدرت، تسلط گروه بنیادگرای طالبان را در انظار جامعه بین الملل گشود. موضوعی که تأثیرات فوری امنیتی را ایجاد کرده و بی‌ثباتی‌ها و چالش هایی را بر توسعه همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهم آورد. از این منظر، مقالۀ حاضر تلاش می‌کند تا با تمسّک بر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی نسبت به این سؤال پاسخگو باشد که سازمان همکاری شانگهای، با ظهور مجدّد و قدرتیابی طالبان در افغانستان چه چالش‌هایی را پیش‌روی خود تجربه خواهد کرد؟ نتایج تحقیق نشان می‌هد: اولاً، مشکلات ناشی از پویایی امنیت داخلی افغانستان، می تواند به عرصه‌ ای برای گروه‌های بنیادگرایی مانند طالبان تعیّن بابد. ثانیاً، بی‌ثباتی در افغانستان و قدرت یابی طالبان از این پتانسیل برخوردار است که بی ثباتی‌های امنیتی را در سایر کشورهای منطقه فراهم ‌کند. در نهایت نشان داده می‌شود، بحران طالبانیسم می‌تواند چالش هایی را برای توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Shanghai Cooperation and Talibanism Crisis in Afghanistan: Challenges in Developing Cooperation

نویسندگان [English]

  • ehsan kazemi 1
  • Hossein rafie 2
  • ali ebrahimi 3
1 Assistant Professor of Political Science, Political Science Department, Shahid Chamran University of Ahvaz.Ahvaz.iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Political Science Department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Corresponding Author, Postdoctoral research of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Peace is a basic human need, but in terms of the geopolitical situation in some parts of the world, violence and extremism are the main causes of dissatisfaction among the residents of that region. In addition, challenges and instability in one country cause instability to spread throughout the region. Recently, with the withdrawal of American forces from Afghanistan due to the power vacuum, the dominance of the fundamentalist Taliban group opened up in the eyes of the international community. An issue that created immediate security effects and created instabilities and challenges to the development of the cooperation of the member countries of the Shanghai Cooperation Organization. From this point of view, the present article tries to answer the question of how the re-emergence and strengthening of the Taliban in Afghanistan can be a challenge for development and progress by insisting on the theory of the regional security complex and with a descriptive-analytical approach. Shanghai Cooperation Organization to become? The results of the research show: First, the problems caused by the dynamics of Afghanistan's internal security can become an arena for fundamentalist groups such as the Taliban. Secondly, the instability in Afghanistan and the Taliban gaining power have the potential to create security instability in other countries in the region. Finally, it is shown that the crisis of Talibanism can create challenges for the development of cooperation between member countries of the Shanghai Cooperation Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shanghai Cooperation Organization
  • Afghanistan
  • regional security complex
  • Taliban
  • challenges