کلیدواژه‌ها = مصر
تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر

دوره 6، شماره 2، تیر 1393

حسن احمدیان؛ محمدرضا مجیدی


واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر

دوره 4، شماره 4، دی 1392

سعید حاجی ناصری؛ سید ابراهیم اسدی حقیقی