تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

نویسندگان

چکیده

اقتصاد سیاسی و ضرورت‌های راهبردی ایالات متحده به‌عنوان محوریت اقتصاد و امنیت جهانی تحت تأثیر نیروهای اجتماعی، منابع تولیدی و الگوی مدیریت بحران‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. چنین ضرورت‌هایی همواره عامل اصلی تصمیم‌گیری راهبردی کشورهای صنعتی در برخورد با بازیگران منطقه‌ای ازجمله ایران محسوب می‌شود. در این مقاله چگونگی و مقیاس محدودسازی راهبردی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست تحریم اقتصادی، کنترل حوزه انرژی و مبادلات مالی به‌عنوان متغیر وابسته محسوب می‌شود. درحالی‌که نوسانات قیمت نفت در شرایط رکود اقتصادی، رونق بازارهای جهانی، ثبات در اقتصاد بین‌الملل و منازعه نظامی را باید در زمره مؤلفه‌هایی دانست که بر الگوی تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می‌گذارند. نوشتار حاضر که رابطة بین تحریم، قیمت نفت و تهدیدات راهبردی را تبیین می‌کند، این موضوع را مورد پرسش قرار می‌دهد که: «نوسانات بازار و قیمت نفت چه تأثیری بر الگوی محدودسازی و فرایند تحریم اقتصادی ایران می‌گذارد؟» فرضیه این مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که: «روند تحریم اقتصادی و محدودسازی مبادلات انرژی ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی تابعی از نشانه‌های اقتصاد جهانی و قیمت نفت بر بازار بین‌المللی می‌باشد.»

کلیدواژه‌ها