روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

جنگ تجاری آمریکا علیه چین در دولت ترامپ آغاز شد و بر معادلات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیرزیادی گذاشت. در این پژوهش سعی می شود به این سوالات پاسخ داده شود. نخست اینکه، چرا جنگ تجاری در دوره ترامپ مورد توجه قرار گرفت؟ دوم، چرا باوجود افزایش تنش اقتصادی دولت ترامپ با دیگرکشورها، در نهایت جنگ تجاری آمریکا بر روی چین متمرکز شد؟ و در نهایت، آیا در دوره بایدن جنگ تجاری مورد نظر ترامپ فروکش کرده و اگر نه چه تغییر و تحولاتی در اجرای آن بوجود آمده است؟ بنابر فرضیه، تاکید بر جنگ تجاری در سیاست خارجی ترامپ متاثر از سیاست ملی گرایانه وی در باز تعریف روابط اقتصادی آمریکا با دیگر کشورها بوده است، اما به دلیل رقابت استراتژیک آمریکا با چین، جنگ تجاری آمریکا بر روی چین متمرکز شد. در دوره بایدن نیز علی رغم تاکید دولت وی بر کاهش تنش تجاری با چین، رویکرد جنگ تجاری علیه چین تداوم یافته است. در یافته های پژوهش مشخص شد دولت بایدن بجای تاکید مستقیم بر جنگ تجاری، سعی می‌کند اقدامات خود بر علیه چین را با دلایل دیگری غیر از جنگ تجاری همراه کند و عملا به دنبال دستیابی به یک ائتلاف جهانی و منطقه ای در آسیا در اطراف چین است. ماهیت این پژوهش توصیفی تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به روش کیفی در قالب روند پژوهی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of the US Trade War Against China (2018-2022)

نویسندگان [English]

  • elham zahedi khatir 1
  • mokhtar Salehi 2
1 M.A in International Relations. Faculty of Law & Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Assistant Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The US trade war against China started in the Trump administration and had a great impact on the political and economic situation of the world. In this regard, this research tries to answer these questions. First, why the trade war has noticed during the Trump era? Second, why did the US trade war eventually focus on China despite the increasing economic tension of the Trump administration with other countries? And finally, has Trump's desired trade war subsided during the Biden era, and if not, what changes have occurred in its implementation? According to the hypothesis, the emphasis on trade war in Trump's foreign policy has been influenced by his nationalistic policy in redefining America's economic relations with other countries, but due to America's strategic competition with China, America's trade war was focused on China. In the Biden period, despite his government's emphasis on reducing trade tension with China, the trade war approach against China has continued. In the findings of the research, it was found that instead of directly emphasizing the trade war, the Biden government tries to combine its actions against indirectly, and he actually seeks to achieve a global and regional alliance in Asia around China. The framework of this research is descriptive and analytical, and data collection and analysis have been done in a qualitative way based the Trend Analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • The United States
  • Strategic Competition
  • Continuation of Trade war
  • Economic Realism
حسن خانی، محمد. مسرور، محمد. (۱۳۹۶). ظهور چین: چالش‌های ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین‌الملل. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، شماره بیست و چهارم (۱): ۱۸۳_۱۵۹. http://www.iisajournals.ir/article_53760_e542d6d6a85fdaacf6120773c0641800.pdf.
زمانی، محسن. نیاکویی، سیدامیر (۱۳۹۸). واکاوی عوامل مؤثر بر خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، شماره ۴۵: ۹۵_۱۲۰. https://doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.45.4.5.
شفیعی، نوذر (1401). از جدایی اقتصاد تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ‌تجاری آمریکا علیه چین. فصلنامه روابط خارجی. سال 14. شماره 1. صص 1-27...
شفیعی، نوذر (1400). تجزیه‌وتحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو-پاسفیک. فصلنامه روابط خارجی، سال 12. شماره 3. صص 367-400.
صالحی، مختار (1400). بازاندیشی سیاست خارجی ترامپ در پرتو ملی‌گرایی اقتصادی. فصلنامه سیاست، 3(51): صص 762-737. https://doi.org/10.22059/jpq.2021.312090.1007688.
قاسمی، فرهاد (۱۳۹۳). اصول روابط بین‌الملل. نشر میزان. تهران، جلد یک، چاپ پنجم.
قربانی، مژگان (1399). جنگ‌تجاری چین و آمریکا. علل و پیامدهای آن. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. دوره 10. شماره 35. صص 134-155. http://sspp.iranjournals.ir/article_48006.html.
قنبرلو، عبدالله (۱۳۹۳). مبانی و مؤلفه‌های مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 2: صص ۸۷-۱۱۰.
کشمیری، سید محمد (۱۳۹۵). روابط آمریکا و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک. مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل،2(1): 112-81.
کوزلاریچ، ریچارد (21 آبان 1398). ترامپ یک رئالیست کلاسیک است/آمریکا به لیبرالیسم بازخواهد گشت. مصاحبه کنند: فاطمه محمدی پور،خبرگزرای مهر.،۲۱آبان، ۱۳۹۸. دسترسی در ۱۳۹۹/۶/۲۸. https://mehrnews.com/xQyvy
گوهری مقدم، ابوذر و انصاری بارده، رضا (1400). تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران. فصلنامه روابط خارجی. سال13 .شماره2 .صص.209-231. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085419.1400.13.2.1.2.
گیلپین، رابرت (۱۳۹۲). اقتصاد سیاسی جهانی درک نظم اقتصاد بین‌الملل. ترجمه میرمحمدی، مهدی. یزدان فام، محمود. خسروی، علیرضا. جمشیدی، محمد. انتشارات تدبیر اقتصاد، تهران، جلد1، چاپ دوم.
نوریان، اردشیر (۱۳۸۸). منازعه و همکاری در روابط بین‌الملل؛ نقش قدرت در حفظ صلح و امنیت جهانی. فصلنامه سیاست خارجی، شماره 1:۲۶۱_۲۲۳. http://fp.ipisjournals.ir/article_9532_9a412476bc952c7262088e75d4f79773.pdf.
نوروزی، محسن و عله پور، مهرداد.(1400). آینده پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزه راهبردی ایندوپاسفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه روابط خارجی. سال13.شماره 3. صص533-570.
وثوقی، سعید. رستمی، امیرحسین. یزدانی، عنایت اله. (۱۳۹۷). تاثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا. فصلنامه پژوهشهای روابط بین‌الملل، شماره چهارم(۸): ۳۸_۷. http://www.iisajournals.ir/article_90962_20b5d17f1796b04105184beca203f880.pdf.
 
 
Achour, Sabriben. Pak, Jennifer.(22February,2021). For US service firms, access to china still mixed. Market place. available at: yun.ir/rheji1.
BBC news. (15 September 2020). US back off Canadian aluminium tariffs. Available at: https://b2n.ir/t72951
Bown, Chad P.(8July 2019). Trums mini_trade war with India. Peterson Institute for international Economic. Available at: https://b2n.ir/a39929
 
Joshi,Manoj.(31May 2022). The Biden administration’s approach to China: An assessment, https://www.orfonline.org/expert-speak/the-biden-administrations-approach-to-china/.
Hung Kwant, C. (2019). The china_Us Trade war: Deep_Rooted causes shifting Focus and uncertain prospects. Asian Economic Policy Review. (10): 1-18.
Buchholz، katharina.(19Aug,2019). The US China trade deficit is growing. Statista. available at: yun.ir/mcre6g.
Krugman, Paul. (13Oct 2022). When Trade Becomes a Weapon.At: https://www.nytimes.com/2022/10/13/opinion/china-tech-trade-biden.html.
Lau, Lawrence J.(2020). Economic relations between china and the U.S. lau chor tak institute of global economics and finance. the chinese university of Hong Kong.(75):1_53.
Lawrence, Robert Z.(2018). Five reasones why the focus on trade deficits is misleading reterson. institute for international economics.1_8. https://www.piie.com/sites/default/files/documents/pb18-6.pdf.
Lee, Ji Han. (2020). Forced technology transfeer in the case of china. China university of Hong Kong.26(324): 324_352.
Lynch, David J.(31December,2019). Initial US_China trade deal has major hole: Beijing's massive business subsidies. the Washington Post. Available at: yun.ir/vqu3y1
Lynch، D. Sieff، K.(30 may 2019). Trump tariff threat to mexico may upend trade deal undermine the economy. Washington post. Available at: https://b2n.ir/r88287.
Mishra, Vivek.(2022).From Trump to Biden, Continuity and Change in the US’s China Policy. ORF Issue Brief No. 577, September 2022, Observer Research Foundation.
Qiu, L. & Zhan, C. & Wei, X. (2019). An analysis of the china_us trade war through the lens of the trade literature. Economic and political stadies. (7): 148-168. https://doi.org/10.1080/20954816.2019.1595329.
Sheng, M. (2018). The impact of sino_Us Trade war on chinese indastrial structure and countermeasure. Shanghai university, China. (163): 399-403. https://www.atlantis-press.com/article/55910049.pdf.
Spade, Jayson.(2011). chinas cyber power and Americans national security. U.S. army college, pennsylvania.1_82.
Swanson,Ana.(Oct7 2022). Biden Administration Clamps Down on China’s Access to Chip Technology.At: https://www.nytimes.com/2022/10/07/business/economy/biden-chip-technology.html.
Tankersley, Jim; Landler, Mark .(May 15, 2019). "Trump's Love for Tariffs Began in Japan's '80s Boom". The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/05/15/us/politics/china-trade-donald-trump.html.
Huimin, Ma; Wu, Xiang. Huang, Han. Xiong, Yn, Ji. (2018). Strategic plan of "Made in China 2025" and its implementation. Huazhong university of science and technology china.1_23.https:// doi.org/10.4018/978-1-5225-3468-6.ch001.
Yuqing, Xing. (2018). China_US trade war and modern version of the Thucydides trap. East Asian Policy. (10): 5_23. https://doi.org/10.1142/S1793930518000338.