توسعه دیپلماسی ورزشی در افق گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ تحقق چشم انداز 1420

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/fr.2023.354826.1283

چکیده

هدف از پژوهش حاضر توسعه دیپلماسی ورزشی در افق گام دوم انقلاب اسلامی ایران می باشد. تحقیق حاضر یک پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) محسوب می‌شود در این راستا جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران در حوزه مدیریت کلان ورزشی، مدیریت راهبردی، دیپلماسی، روابط بین‌الملل و جامعه شناسی ورزشی در سطح معاون وزیر، رئیس فدراسیون، مشاور وزیر و اساتید دانشگاهی می باشند که از روش نمونه‌گیری به‌صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از خبرگان مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. در این پژوهش از روش نظام‌مند اشتراوس و کوربین برای کدگذاری مصاحبه‌ها استفاده گردید و کدگذاری‌ها توسط نرم‌افزار MAXQDA انجام پذیرفت. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه صاحبنظران، اعضای هیئت علمی و کلیه مسئولان مرتبط (فعلی و سابق)، مشتمل از: متخصصان و مدیران ورزشی و مدیران اجرایی در وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای می باشد. داده های گرد‌آوری ‌شده بوسیله نرم‌افزار PLS مورد آزمون قرار گرفتند. یافته نشان دادند در راستای شرایط علی 13 مفهوم شناسایی شد و این مفاهیم در 2 مقوله تقسیم‌بندی شده‌اند همچنین برای شرایط زمینه‌ای 13 مفهوم و 3 مقوله و برای عوامل مداخله‌گر 13 مفهوم 3 مقوله و برای راهبرد‌ها 11 مفهوم و 3 مقوله و پیامد‌ها نیز 10 مفهوم و 3 مقوله بودند. در مجموع می توان بیان کرد که با همکاری سازنده بین سازمان‌های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین‌الملل توسط این سازمان‌ها، می‌توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Sport Diplomacy on Horizon, Second Step of the Islamic Revolution of Iran Realization of the landscape of 2041

نویسندگان [English]

  • Azim Salahi Kojour 1
  • Morteza Dousti 2
1 Postdoctoral researcher, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to develop sports diplomacy on the horizon of the second step of the Islamic Revolution of Iran. The present study is a mixed (qualitative-quantitative) study. The statistical population in the qualitative sector includes all experts in the field of sports management, strategic management, diplomacy, international relations, and sports sociology at the Deputy Minister, President of the Federation, and Advisor It was the minister and university professors who were selected as a snowball from the sampling method. The interview experts were semi-structured. In this study, the systematic method of Strauss and Corbin was used to encode the interviews and the coding was carried out by MAXQDA software. The statistical population of the small section included all experts, faculty, and all relevant officials (current and former), including specialists and sports managers, and executives at the Ministry of Sport and Youth. The method of sampling was a multistep cluster. The data collected by PLS software was tested. The findings showed that 13 concepts were identified in terms of causal conditions, and these concepts were divided into 2 categories. Also, for contextual conditions 13 concepts and 3 categories and intervention factors 13 concepts 3 categories, and strategies 11 concepts and 3 categories and consequences of 10 concepts. And there were 3 categories. With the constructive cooperation between the country's executive organizations of international sports potential by these organizations, one can hope to improve the current conditions and thus promote Iranian sports diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports diplomacy
  • the second step of the revolution
  • sports development
  • the potential of sports
  • International Relations