آسیب شناسی ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاس ی و روابط ب ین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/fr.2023.397581.1383

چکیده

ایران باوجود داشتن ارزش‌ها و انگاره‌های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای همسایه در بکارگیری دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای در مناسبات اقتصادی با چالش جدی مواجه است. همین ضعف‌ها موجب شده است بازرگانان نیز برای یافتن مسیر‌های جدید صادراتی؛ با چالش‌هایی مواجه باشد. بررسی‌‌های این پژوهش از منابع رسمی بر پایه آماری سال 2019 نشان می‌دهد صادرات ایران به کشور‌های همسایه، نامتوازن و کمتر از ظرفیت‌های آن است. این مطالعات نشان می‌دهد ایران تنها 1.76 درصد( یک و هفتادوشش صدم درصد) نیاز وارداتی 15کشور همسایه را تأمین می‌کند. این سهم تجارتی نشان‌دهنده‌ی فاصله زیاد با اصول تجارت جهانی با همسایگان است. به نظر می‌رسد با تقویت دیپلماسی رسانه‌ای و فرهنگی در کنار سایر مؤلفه‌های اقتصادی، سهم تجاری ایران در کشورهای همسایه را ارتقاء داد. برای آسیب‌شناسی ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشو‌رهای همسایه در این مقاله با تکیه‌بر مبانی نظری نهادگرایی نئولیبرال، موضوع بررسی‌شده است. فرض بر این است که اتخاذ مدلی از دیپلماسی اقتصادی نوین که هم‌زمان به تبادل فرهنگی با مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات صلح گرا با مؤلفه‌های دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی اقتصادمحور با مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی توجه کند، موجب گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در کشورهای همسایه می‌گردد. تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف، «کاربردی» و ازنظر روش«توصیفی- همبستگی» و«علی- ارتباطی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of cultural and media diplomatic capacities in Iran's economic and commercial relations with neighboring Countries

نویسندگان [English]

  • sekhavat kheirkhah 1
  • Ali Tabatabaee 2
  • Alireza Soltani 3
  • Hamidreza Shirzad 4
1 PhD student of International Relations, Department of International Relations, School of Political Science and International Relations, Islamic Azad University,Central Tehran Branch,Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite having common cultural values and ideas with other neighboring countries, Iran faces a serious challenge in using cultural and media diplomacy in economic relations. These weaknesses have caused the merchants to find new export routes; to face challenges. The investigations of this research from official sources based on the statistics of 2019 show that Iran's exports to neighboring countries are unbalanced and less than its capacities. These studies show that Iran provides only1.76percent (one and seventy-two hundred percent) of the import needs of 15 neighboring countries. This trade share shows a great distance from the principles of global trade with neighbors. It seems that by strengthening media and cultural diplomacy along with other economic components, Iran's commercial share in neighboring countries has increased. For the pathology of cultural and media diplomatic capacities in Iran's economic and commercial relations with neighboring countries, in this article, relying on the theoretical foundations of neoliberal institutionalism, the issue has been investigated. It is assumed that the adoption of a model of modern economic diplomacy that simultaneously pays attention to cultural exchange with the components of cultural diplomacy, peace-oriented communication with the components of media diplomacy, and economic-oriented foreign policy with the components of economic diplomacy will lead to the expansion of Iran's economic and commercial relations in neighboring countries.The present research is "applied" in terms of its purpose and "descriptive-correlation" and "causal-communicative" in terms of method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighboring countries
  • cultural diplomacy
  • media diplomacy
  • economic diplomacy
  • Business relations