نویسنده = مسعود موسوی شفایی
تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001

دوره 4، شماره 2، تیر 1391

سید مجتبی اسماعیل شهابی؛ علی اکبر بیدختی؛ مسعود موسوی شفایی


اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین

دوره 3، شماره 4، دی 1390

گلتاب دارابی؛ مسعود موسوی شفایی


ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

مسعود موسوی شفایی


نقد و بررسی کتاب

دوره 1، شماره 4، دی 1388

محمد حسین حافظیان؛ سیروس فیضی؛ مسعود موسوی شفایی؛ حسین ملاعبدالهی؛ پیروز ایزدی؛ محسن شریعتی‌نیا؛ علی اکبر اسدی