کلیدواژه‌ها = تحریم
اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران.

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 217-244

سید مصطفی حسینی پور؛ محمدعلی شیرخانی


تحریم های غرب علیه روسیه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-107

سید علی روحانی؛ احسان نمازی


تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1393

شانی هرمزی؛ هادی سمتی


تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد