نویسنده = سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-75

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد حیدری


سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 75-104

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ نجمیه پوراسمعیلی


دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی

دوره 4، شماره 2، تیر 1391

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا فیروزی


مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388

سید جلال دهقانی فیروزآبادی