کلیدواژه‌ها = همکاری
راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 64-93

10.22034/fr.2022.160974

سیدعلی منوری؛ محسن کشوریان آزاد؛ مبارکه صداقتی


همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 69-102

سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید عباس احمدی کروچ


روابط هند و چین

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 223-258

امیر روشن؛ محمدرضا فرجی